หัวข้ออธิษฐาน 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.งบประมาณต่าง ๆ ของวิทยุเพื่อชีวิตที่จะพอเพียงในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

2.ค่าสถานีของวิทยุ วปถ.10 จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเงินถวายจากผู้ฟัง (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน) ในแต่ละเดือนจะมีเงินถวายเข้ามาไม่คงที่

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีพอเพียงและสามารถ ออกอากาศต่อไปได้เรื่อย ๆ Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2015”

ความเคลื่อนไหว 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.ปัจจุบันวิทยุเพื่อชีวิตออกอากาศที่สถานีหลัก 3 แห่ง คือ

– สถานีวิทยุ วพท. กรุงเทพฯ (AM.792) ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.

– สถานีวิทยุ กวส. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (AM.1044) ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 14.00-15.00 น.

– สถานีวิทยุ วปถ.10 (AM.1080) จ.เชียงราย ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 10.00-11.00 น. Continue reading “ความเคลื่อนไหว 1/2015”

หัวข้ออธิษฐาน 2/2014

1.ภาคลาหู่(เชเล)  

  1. การประกาศข่าวประเสริฐวันที่ 13-14 ธันวาคม 2014 ที่ สถานประกาศดอยมด จัดงานคริสตมาส
  2. การมอบถวายคริสตจักรหลังใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว

Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 2/2014”

ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings

1.ภาคลาหู่(เชเล)

  1. มีการรับบัพติศมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ คจ.ห้วยเจริญ 1 ครอบครัว ( 2 คน)
  2. จัดพิธีถวายขอบพระคุณในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2014 ที่ คจ.หนองเขียว คจ.ห้วยเจริญ  คจ.จาป่า
    คจ.แม่ลาว   คจ.ป่าคาสุขใจ     คจ.อาทื่อ
  3. มีคริสตจักรใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้ภาคลาหู่(เชเล) 1 คริสตจักร คือ คจ.โมริยาห์
  4. วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว จะจัดพิธีถวายคริสตจักรหลังใหม่

Continue reading “ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings”

เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส.2/2014

เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส. ครั้งที่ 2/2014
ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2014

ที่สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00 น

Continue reading “เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส.2/2014”

หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points

ภาคกลาง
1. การรับใช้ของทีมประกาศอนุชน ให้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการประกาศ
2. งบประมาณการสร้างค่ายเขต 4 และงบประมาณในการปรับปรุงค่ายภาคกลาง
3. ผู้ที่อบรมในโครงการเปาโล จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผล
4. การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่ตำบลด่านช้าง ผู้นำในหมู่บ้าน จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้า
Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points”

ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities

ภาคกลาง

1. อนุชนเขต 4 รวมกันประกาศในคริสตจักรต่าง ๆ 3 เดือน/ครั้ง โดยร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

2. เริ่มการก่อสร้างค่ายภาคกลางเขต 4 และมีการปรับปรุงค่ายของภาคกลางให้ดีขึ้น

3. มีการจัดโครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำให้ลุกขึ้นสร้างสาวกทุก ๆ คริสตจักรทั่วภาคกลาง

4. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย กำลังบุกเบิกคริสตจักรบ้าน ที่ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
Continue reading “ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities”