โครงสร้าง : Structure

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/04/ACT-leadership-structure_web.jpg