คริสตจักรในองค์การ : ACT Churches

 

เลขที่
ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง
ที่อยู่
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
001 /1995 คริสตจักรนครสวรรค์  9/9 ถ.แสงสวรรค์ อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000
002 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์ท่าตะโก 840/1 หมู่1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์ 60000
003 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไพศาลี 137/1 หมู่6   ต. โคกเผื่อ อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60000
004 /1995 คริสตจักรหนองบัว 163 หมู่ 12  ต.หนองกลับ อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์ 60110
005 /1995 คริสตจักรบางมูลนาก 24/42 ถ. ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร 66120
006 /1995 คริสตจักรพยุหะคีรี 100/44  ม. 2  ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
007 /1995 คริสตจักรพิจิตร  2/1  ถ.บุษบา  ซ.12/1 อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
008 /1995 คริสตจักรลาดยาว 109 ม. 5 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ 60150
009 /1995 คริสตจักรชุมแสง 88/2  ถ.  แสงกาญจนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
010/1995 คริสตจักรโกรกพระ ตู้ ป.ณ. 2 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
011 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์ตาคลี 10  ถ.ทวีชัย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
012 /1995 คริสตจักรตากฟ้า 33 ร้านตากฟ้าวิทยุ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
013 /1995 คริสตจักรรุ่งอรุโณทัย 56   ม. 5   ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
014 /1995 คริสตจักรหนองฉาง 6  หมู่6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
015 /1995 คริสตจักรทัพทัน 58/8 ตลาดทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
016 /1995 คริสตจักรปากเหมือง 18/1 หมู่1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
017 /1995 คริสตจักรดอยลำใย 147  หมู่ที่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
018 /1995 คริสตจักรบ้านไร่ ตู้ ปณ.10 อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
019 /1995 คริสตจักรทุ่งน้อย 222  หมู่4   ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
020 /1995 คริสตจักรหนองฝาง 82 หมู่3 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
022 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์ใหม่ไทรทอง 145 ม. 19 ต. แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
026 /1995 คริสตจักรสว่างอารมณ์ ตู้ ปณ. 20 อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61100
027 /1995 คริสตจักรหัวเขา 56/3 หมู่5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
030/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านเนินพยอม 32 หมู่9 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
031 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์มโนรมย์ 317/10 ม. 4  ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
032 /1995 คริสตจักรชัยนาท ตู้ ปณ.12 อ.เมือง  จ.ชัยนาท 17000
033 /1995 คริสตจักรแสงประทีป 20 หมู่ 11 ต. มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
035 /1995 คริสตจักรสรรคบุรี 33/1 หมู่8  ต. แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
036 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์สิงห์บุรี 125 ต.บางมัน อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 16000
037 /1995 คริสตจักรพระคุณพระเจ้า 65/5  ซ.9   ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
038 /1995 คริสตจักรพระเจ้าทรงนำ 1493 ถ.สุดบรรทัด ซ.พระพายัพ อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี 18110
039 /1995 คริสตจักรสัมพันธ์ลพบุรี 199   ม. 6    ต. ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
040 /1995 คริสตจักรลำนารายณ์ 603 หมู่9   ซ.สุขาภิบาล    ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 15130
041 /1995 คริสตจักรโคกสำโรง 81/1 หมู่8  ต. โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
043 /1995 คริสตจักรท่าวุ้ง 38  ม. 8  ต. บางเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
044 /1995 คริสตจักรพระพรสันติสุข 39/20   ม. 12   ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
045 /1995 คริสตจักรบ้านหมี่ 8/1 หมู่2 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
048 /1995 คริสตจักรอินทร์บุรี 188 หมู่ 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
049 /1995 คริสตจักรธารน้ำทิพย์ ตู้ ปณ.1 อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
051 /1995 สถานอบรม ชีวิทัศนวัฒน์ 110/28-31 ถ.รังสิโยทัย ต.วัดไทร อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000
189/1996 คริสตจักรสัมพันธ์เมืองอุทัยธานี 63/19  ถ.ศรีน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
217/1998 คริสตจักรสัมพันธ์พิษณุโลก 866/1 ซ.39 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
222/1999 คริสตจักรสัมพันธ์พระสิริ 104 ม.3 ถ.พหลโยธิน ซ.ท่าศาลา 15
ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
231/2001 คริสตจักรสัมพันธ์สันติภาพสระบุรี 16/2 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18001
053/1999 คริสตจักรทางชีวิตใหม่ 130/1  ม. 13  ต. สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ. อุทัยธานี 61170
264/2003 คริสตจักรชัยชนะ 108/5 หมู่ 2 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี 72180
021/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ทัพหลวง 106  ม. 1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61000
234/2001 คริสตจักรสัมพันธ์ธารน้ำพุ 70  ม. 5 ต. ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 72180
260/2003 ค่ายคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง 40/3  ม. 2  ต. หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
261/2003 สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง 65/5 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17170
262/2003 สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ เขต 4 90 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
237/2002 คริสตจักรสัมพันธ์สันติสุขท่าเรือ  592/1 ถ.เทศบาล 3 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
244/2002 คริสตจักรสัมพันธ์ธารน้ำแห่งชีวิต 32/2  ม. 10 บ้านน้ำดิบ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
245/2002 คริสตจักรสัมพันธ์ท่าช้าง 185/3 หมู่ 6  ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
259/2003 สถานประกาศบ้านหนองปลาไหล 24 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
258/2003 สถานประกาศบ้านหนองแซง 61 หมู่ 5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
264/2004 คริสตจักรพระเจ้าประทานพร 61 หมู่ 3  ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
246/2002 คริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น 25   หมู่ที่ 4   ต. อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130
280/2003 คริสตจักรทวีพรศรีประจันต์ 178/1 หมู่ 5  ต. บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
318/2011 คริสตจักรสัมพันธ์สุพรรณบุรี 43/4 ซ.สมาคมจีน ถ.พันคำ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
241/2002 สถานประกาศคริสตจักรสัมพันธ์หนองฝ้าย 115  ม. 1   ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
281/2007 คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย 435/1 หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
285/2007 คริสตจักรสัมพันธ์ชีวิตใหม่ทับกวาง 48/3 หมู่ 9 บ้านจัดสรรทับทอง  ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
286/2007 คริสตจักรพันธสัญญา 2/8 ซ. 23 ถ.พิชัย ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
295/2008 คริสตจักรสัมพันธ์หนองปลิง 700/68 หมู่ 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
302/2010 คริสตจักรสัมพันธ์ป่าแดง 63/2 หมู่ที่ 9 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
319/2011 คริสตจักรสัมพันธ์น้ำพระทัยตากฟ้า 84/1 หมู่ 3 บ้านดำรงรักษ์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
331/2013 คริสตจักรในเมืองสิงห์บุรี 599/8 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 337/2015 คริสตจักรธารน้ำทิพย์  40/3 หมู่ 2 ต.หางน้ำสาคร  อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท  17170
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้ ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
075/1995 คริสตจักรร่มพระคุณปัตตานี 27/43 ซ.ระเด่นอาหมัด ถ.มะกรูด อ.เมือง ปัตตานี 94000
077/1995 คริสตจักรสัมพันธ์นราธิวาส 70/2 ถ.วราคามพิพิธ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
078/1995 คริสตจักรสัมพันธ์สุไหงโก-ลก 102  ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
080/1995 คริสตจักรบ้านดอน 51/1 ม.1 ต.บ้านดอน อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี 94130
081/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ยะลา 77 ซ.วิสุทธิ์ ถ.สวนขวัญเมือง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
268/2003 คริสตจักรสัมพันธ์แสงชีวิต 134 หมู่ 1 ซ.ขจรอุทิศ ต.ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
274/2003  คริสตจักรสัมพันธ์เบตง ตู้ป.ณ. 4 อ.เบตง  จ.ยะลา 95110
275/2003 ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้ ตู้ป.ณ. 1   (สำนักงานภาคใต้) อ.เมือง จ.ยะลา 95000
275/2006 ศูนย์สัมพันธ์-พังงา ตู้ ปณ. 11  ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
276/2006 ศูนย์สัมพันธ์-ปากพนัง 48/15 ถ.ประชาวัฒนา (ตู้ ปณ. 32 ) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
324/2013 คริสตจักรสัมพันธ์หัวไทร 191 หมุู่ 8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
334/2014 คริสตจักรสัมพันธ์ธารพระพร 162/5 หมู่บ้านหงส์ทิพย์ ซ.2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
153/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านโหล่งปง หมู่ 4 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
154/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านบวกจั่น หมู่7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
155/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
156/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ก๋าล่าง หมู่ 3 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52110
158/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่แวน หมู่ 8  ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
159/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยเสี้ยว ตู้ป.ณ. 15 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
160/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ตะละ หมู่7 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
161/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านโป่งนก หมู่6 บ้านโป่งนก ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
162/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่ากลาง หมู่ 3  ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
163/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแสงไทร หมู่ 9  ต.ขุนควร อ.ปง  จ.พะเยา 56410
164/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสิบสองพัฒนา ตู้ป.ณ. 5 อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56140
165/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านดอยติ้ว หมู่ 8 บ้านดอยติ้ว ต. ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
166/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านปางอุ๋งใหม่ หมู่ 10 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
167/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่อูคอ หมู่ 6  ต.อูคอ อ.ขุมยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
168/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่เหาะ 56/2 หมู่4   ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58140
169/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยแล้ง หมู่2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140
171/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ 6 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
172/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ศิลาแดง หมู่ 16  ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
173/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
174/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทรายทอง หมู่7 ต.ปอกิ่ว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140
175/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านรักแผ่นดิน หมู่ 15  ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
177/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านร่มเกล้า1 109 หมู่9 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
178/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่าคาเก่า 79 หมู่7 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
179/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่าคาใหม่ หมู่6 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
180/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่1 ต.คีรีราษฏร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
181/1995 สถานประกาศบ้านแม่กลองน้อย หมู่6 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
182/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านผาผึ้ง 20 หมู่6 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
184/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่กลองใหญ่ หมู่4 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
190/1996 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านขุนวาง หมู่ 12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
211/1998 คริสตจักรบ้านห้วยลึก 211 หมู่7 บ้านห้วยลึก  ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
220/1998 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำตวง 54 หมู่9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ. น่าน 55170
223/1999 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่พร้าว หมู่ 5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
224/1999 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยเนียม ม. 6  ต.ดอนเปา อ.เแม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
261/2004 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยผึ้งใหม่ หมู่ 7 ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
262/2004 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านนาป่าแปก หมู่ 8 ต.หมอกจำแปก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
228/1999 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ 10 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210
170/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านเวียงหมอก 4 หมู่ 10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
320/2012 คริสตจักรห้วยทาก หมู่ 3 บ้านห้วยทาก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
099/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสบลาน หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
100/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยโค้ง หมู่ที่ 5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
101/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ลานหลวง 144 หมู่ที่ 3 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
102/1995 คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลานน้อย หมู่ที่ 3 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
103/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยปู 42/1 หมู่ที่ 4 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
104/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
105/1995 คริสตจักรสัมพันธ์แม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
108/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
109/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 14  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
110/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสบหาด หมู่ที่ 14  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
111/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
112/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่าข่า หมู่ที่ 17 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
113/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
114/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยยาก 102 หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปร์      ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
089/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ลาย ม. 6 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
090/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งจำเริง ม. 3  ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
091/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านยองกือ ม. 18 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
092/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ยางครก ม.7  ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
093/1995 คริสตจักรสัมพันธ์โป่งดิน ม. 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
094/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านยางแก้ว ม. 10 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
094/1995 คริสตจักรบ้านแม่ลายต๋องเต้า 351 ม.6 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
คริสตจักรบ้านยางใต้ ม. 13 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
259/2004 คริสตจักรบ้านท่าฝาย 202 หมู่ 7 บ้านท่าฝาย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58150
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
115/1995 คริสตจักรสัมพันธ์เล่าสิบ 11 หมู่ 3     ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
116/1995 คริสตจักรสัมพันธ์นิคม 47 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
117/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ขุนแม่บง 330 หมู่ 9 ต.โชคชัย กิ่ง อ. ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
118/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ธรรมจาริก 74 หมู่ 13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
119/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ตาดควัน 21 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
120/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ร่วมจิต หมู่ที่ 9 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
121/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ยิวเมี่ยนคลองลาน 54 หมู่ 16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
123/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ยิวเมี่ยนวังน้ำ 49 หมู่ 8  บ้านเย้าวังน้ำ ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
124/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ยิวเมี่ยนผาเดื่อ 33/5 หมู่ 6 บ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
125/1995 คริสตจักรสัมพันธ์พึ่งพระคุณ 20/2 หมู่10 ต.โชดชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
135/1995 สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยนฯ 171 หมู่1 ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62120
136/1995 บ้านพักอัศจรรย์ 215 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
279/2003 คริสตจักรมิชชั่นเมี่ยน 43 ซ.1 ถ.รถไฟ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
122/1995 คริสตจักรสัมพันธ์สักงาม กลุ่ม 4 217 หมู่ 9 ต.สักงาม อ.คลองลาน กำแพงเพชร 62180
288/2007 คริสตจักรปางพริก 56/40 บ้านปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง พะเยา 56140
289/2007 คริสตจักรบ้านวังไผ่ 67 หมู่ 8 บ้านวังไผ่ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว น่าน 55160
290/2007 คริสตจักรบ้านสันติภาพ 69/1 หมู่ 7 บ้านสันติภาพ ต.บ่อ อ.เมือง น่าน 55000
291/2007 คริสตจักรบ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ 7 บ้านใหม่ร่มเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ พะเยา 56110
330/2013 สถานประกาศริมธาร หมู๋ 16 บ้านเล่าซีก๋วย ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เชียงราย 57110
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
067/1995 คริสตจักรสัมพันธ์คลองจั่น 1256 ซ.ศรีบูรพา 2 ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
068/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ประชานิเวศน์ 40/2934  ถ.สายที12   ประชานิเวศน์3
ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
069/1995 คริสตจักรสัมพันธ์รอดอนันต์ 85/244  ซ.เสรีไทย 9 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
070/1995 คริสตจักรสัมพันธ์สัจธรรมกรุงเทพ 45 ซ.ทวีเชิดชู แยก2 ดินแดง
ถ.ประชาสงเคราะห์33
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
071/1995 คริสตจักรสัมพันธ์รวมพระพร 59 ซ.ประชาอุทิศ 27 แยก 6 ถ.ประชาอุทิศ ราษฏรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
072/1995 คริสตจักรสัมพันธ์หัวหมาก 2220/26-27 ม.ศรีสุโขทัย ซ.36/1ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
073/1995 คริสตจักรสัมพันธ์แห่งชีวิตบางนา 50/773   ถ.สุขุมวิท 105  ถ.ลาซาล บางนา กรุงเทพฯ 10260
213/1998 คริสตจักรบ้านสุขเกษม 801/413 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
214/1998 คริสตจักรพันธสัญญา ตู้ ป.ณ. 1013 เกษตรศาสตร์  ลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10904
215/1998 คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ 51  ซ.รามคำแหง16  หัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
266/2003 คริสตจักรคลองหลวง 19/95 ซ.5/9 หมู่ 5 ต.คลองสาม คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
267/2003 คริสตจักรสัมพันธ์นำพระพร 122/66 ถ. ประชาอุทิศ 91/2 ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
คริสตจักรสัมพันธ์บ้านพระพร 214/2 ซ. G 11 หมู่บ้านสัมมากร ถ.รามคำแหง บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
238/2002 คริสตจักรสัมพันธ์ประชาคมแจ้งวัฒนะ 39/237 หมู่ 3 ซ.นิชดาธานี ถ.สามัคคี
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
315/2001 คริสตจักรส่องสว่าง 125/613 หมู่ 7  ซ.เปรมฤทัยกลาง
ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
239/2002 คริสตจักรสัมพันธ์พระวาทะ อาคารราเมง 33 เลขที่  595/21 ถ. สุขุมวิท
ซ. สุขุมวิท 33/1   แขวง คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
265/2005 คริสตจักรแห่งพระสัญญา 50/1 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
267/2005 คริสตจักรสัมพันธ์คลองด่าน 187/25 หมู่ 6 เทศบาลคลองด่าน ซ.3
สุขเจริญ ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
269/2005 คริสตจักรสัมพันธ์เปนีเอล 841/5 หมู่ 9 บ้านห้วยชุมพร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
270/2005 คริสตจักรสัมพันธ์อิมมานูเอลบางนา 112/1693 ชุมชนเคหะบางนา
ซ.บางนา-ตราด 46 ถ.บางนา-ตราด
บางนา กรุงเทพฯ 10260
271/2005 คริสตจักรสัมพันธ์นาวาบางพลี 36/2 หมู่ 9 ลาดกระบัง 14/1 ซ.ราชา
ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
278/2006 คริสตจักรสัมพันธ์สุวรรณภูมิ 144/7 ซ.42 การเคหะร่มเกล้า
ต.คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
284/2007 คริสตจักรมานาไทย 24/19-21 ถนอมมิตรพาร์คตึก 13
ถ.รามอินทราซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
บางเขน กรุงเทพฯ 10230
300/2009 คริสตจักรสัมพันธ์สามัคคี (นนท์) 187/38 ซ.9 ถ.แจ้งวัฒนะ 20 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
323/2013 คริสตจักรสัตหีบ 187/26 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคไทยเหนือ ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
086/1995 คริสตจักรสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน 39/1 ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
087/1995 คริสตจักรสัมพันธ์แม่สะกึต ตู้ ปณ.24  ม. 10 ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
088/1995 คริสตจักรสุขสัมพันธ์เชียงราย 111/20-21 ถ.สันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
085/1995 คริสตจักรสายสัมพันธ์ 15/6 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
192/1997 คริสตจักรบ้านทบศอก 81/2  ม. 8  บ้านทบศอก  ต. หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
208/1997 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยใหญ่นาปลาจาด 93/1 หมู่4 บ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
221/1998 คริสตจักรสัมพันธ์ปาย 1/1 ม.3 บ้านป่าขาม  ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
236/2002 คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ 180/1 หมู่ 2 ถนนอยู่เย็น ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
256/2003 คริสตจักรลาหู่บ้านสันกลาง ตู้ ปณ. 75 /256 หมู่ 18 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
257/2003 คริสตจักรลาหู่บ้านป่าเกี๊ยะ ตู้ ปณ. 75 / 344 หมู่ 18 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
276/2003 สถานประกาศบ้านป่าลาน ตู้ป.ณ. 24 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
277/2003 คริสตจักรสหภาพ 19 หมู่ 3 บ้านบ่อหิน ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
258/2004 คริสตจักรไทยหัวริน 97/1 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
260/2004 คริสตจักรสัมพันธ์ไตแม่สาย 151/3 หมู่ 5 บ้านป่าเมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
272/2005 คริสตจักรในพระคุณ 27 หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
273/2005 คริสตจักรพระคุณหางดง 178/402 ม.เวิด์ลคลับแลนด์ ซ.16ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
266/2005 คริสตจักรส่องสว่างสันทราย 532 หมู่ 4  ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
279/2006 สถานประกาศคริสตศาสนิกชนไทยใหญ่นาหวาย บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
280/2006 คริสตจักรแสงแห่งรัก บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
316/2011 คริสตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์ 3 ถ.แก้วนวรัฐ ซ.3/1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
317/2011 คริสตจักรของพระคริสต์เชิงดอย 29/2 ซ.11 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
287/2007 คริสตจักรรักในพระเยซูคริสต์ 507หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
292/2008 คริสตจักรพระศิลาแม่ก๊ะ 349 หมู่ 8  บ้านแม่ก๊ะ ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
293/2008 คริสตจักรพระศิลาแม่ก๋อน หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน  ต.ทุ่งข้าวพอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
282/2007 คริสตจักรปฐมกาลดาราอั้งปางแดง 383 หมู่ 9 บ้านปางแดง  ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชียงใหม่ 50170
297/2009 สถานประกาศพระคุณสัมพันธ์ 58/100 ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
298/2009 คริสตจักรพระคุณแม่เมาะ 65/1 หมู่ 10  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
299/2009 คริสตจักรอิมมานูเอล 13 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
321/2012 สถานประกาศไทยใหญ่หลักแต่ง บ้านหลักแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
322/2012 คริสตจักรแสงแห่งรักอรุโณทัย 163/2 หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
325/2013 สถานประกาศข่าวประเสริฐบ้านศิลา 135/23 หมู่บ้านในฝัน 1 ซ.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
326/2013 คริสตจักรบ้านพระพร 225/537 หมู่ 11 บ้านธารดง ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
332/2013 คริสตจักรไทยเยอรมันเชียงใหม่ 77/265 ม.กุลพันธ์วิลล์ 9 ซ.8 บิ้วฟอร์ด 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
333/2014 คริสตจักรแสงพระพร 53  ถ.ช้างเผือก ซ.4 ฉ  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
137/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสันติสุข 32/2 หมู่ 5 บ้านสันติสุขต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
138/1995 คริสตจักรบ้านแพะ 94/2 หมู่ 3  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
139/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านละอุบ หมู่ 6 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
140/1995 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านดง หมู่ 5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 58120
141/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าท่าสองแคว 55 หมู่ 8 บ้านท่าสองแคว ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
142/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านป่าแป๋ ต.บ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58120
143/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านสาม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
144/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านละอางใต้ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
145/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านละอางเหนือ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
146/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านกอกน้อย ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
147/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านแป๊ะ 74 หมู่ 7 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
148/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านกอกหลวง หมู่ 5 ต.นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
149/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านสุขใจ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
150/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านตูน ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
151/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านดงใหม่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน 58120
152/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ไทยละว้าบ้านห้วยทราย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
218/1998 หอพักคริสเตียนไทยละว้า หมู่7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
219/1998 คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลาน้อย 127 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
220/1998 สถานประกาศบ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
สถานประกาศบ้านหนองแม่ละ หมู่ 7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58120
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
062/1995 คริสตจักรสัมพันธ์น้ำสอด 39/2 ม.12 บ้านน้ำสอด  ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
064/1995 คริสตจักรสัมพันธ์ขมุเชียงใหม่ ตู้ป.ณ. 27 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
234/2001 คริสตจักรสัมพันธ์ห้วยจ้อ 66/4  ม. 1  ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
194/1997 คริสตจักรพันธกรชีวิตอำเภอบ้านแพง 379/1 หมู่ 4 บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
196/1997 คริสตจักรน้ำพระทัยบึงกาฬ 436 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
197/1999 คริสตจักรสัมพันธ์เซกา 351 ซ.8 ม.16 บ้านศรีพนาเหนือ ถ.โพธิ์สีต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
240/2002 คริสตจักรสัมพันธ์พระสัญญาขอนแก่น ตู ้ป.ณ. 6   มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002
277/2006 คริสตจักรสัมพันธ์นิเวศน์อธิษฐาน 277 หมู่ 13  บ้านหนองเอี่ยน ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
294/2008 คริสตจักรธารพระพร 77/1 หมู่ 2 บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
301/2010 สถานประกาศแวงใหญ่  202/4 หมู่ 3 บ้านแวงใหญ่  ถ. ชนบท-กุดรูต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
200/1997 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านตาหลวง 30  ม.5 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
201/1997 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำหมาว 39  ม.9 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
202/1997 คริสตจักรลัมพันธ์บ่อเกลือเหนือ ม.1 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
203/1997 คริสตจักรสัมพันธ์ลัวะป่ากลาง 94  ม.3 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120
204/1997 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านห้วยล้อม 223 ม.5   ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
205/1997 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำรีพัฒนา 25  ม.12   ต.ขุนน่าน อ.เฉลิม-
พระเกียรติ
จ.น่าน 55130
206/1997 คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำย้อ 28  ม.8 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120
207/1997 พระคริสตธรรมล้านนา 14  ม.3 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
283/2007 คริสตจักรบ้านน้ำช้าง 111 หมู่ 11 บ้านน้ำช้างพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
    เลขที่ ชื่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่ (เชเล) ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
248/2002 คริสตจักรของพระคริสต์ลาหู่เชเลบ้านหนองเขียว ตู้ป.ณ.48 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
249/2002 คริสตจักรของพระคริสต์ลาหู่เชเลบ้านสันติสุข ตู้ป.ณ.48 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
250/2002 คริสตจักรสัมพันธ์ลาหู่บ้านแม่ต๋ำปางควาย 585 หมู่ 4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
251/2002 คริสตจักรของพระคริสต์ลาหู่ บ้านจะป่า 64  หมู่ 10 บ้านจะป่า ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
252/2002 สถานประกาศ หมู่บ้านดอยมด หมู่ 8  ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
253/2002 สถานประกาศ บ้านห้วยโป่ง ตู้ป.ณ.48 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
254/2002 ศูนย์อบรมพระคริสตธรรม บ้านสันติสุข ตู้ป.ณ.48 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
303/2010 คริสตจักรห้วยเจริญ 44 หมู่ 9 บ้านห้วยเจริญ ต. ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
304/2010 สถานประกาศอาเข่อ หมู่ 16 บ้านอาเข่อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
305/2010 สถานประกาศห้วยทราย(บ้านสิบหลัง) หมู่ 8  บ้านห้วยทราย ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
306/2010 คริสตจักรลอจออาข่า หมู่ 23 บ้านลอจออาข่า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
307/2010 สถานประกาศอาแย หมู่ 3 บ้านอาแย ต.ป่าไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
308/2010 คริสตจักรนาศิริ 69 หมู่ 2 บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
309/2010 คริสตจักรห้วยน้ำเย็น หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
310/2010 สถานประกาศบ้านลอยะ 23 หมู่ 23 บ้านลอยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
311/2010 คริสตจักรบ้านห้วยงู(ลาหู่) หมู่ 1 บ้านห้วยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
312/2010 สถานประกาศบ้านดอนกู่ 82 หมู่ 11 บ้านดอนกู่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
313/2010 คริสตจักรห้วยโป่งขาม 405 หมู่ 11 บ้านห้วยโป่งขาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
314/2010 สถานประกาศป่าบงใหม่ 2 หมู่ 2 บ้านป่าบงใหม่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
327/2013 คริสตจักรบ้านป่าคาสุขใจ 191 หมู่ 5 บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
328/2013 คริสตจักรบ้านถ้ำศิลา หมู่ 9 บ้านถ้ำศิลา ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
329/2013 คริสตจักรบ้านอาทื่อ 46 หมู่ 11 บ้านอาทื่อ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
    เลขที่ ชื่อหน่วยงานและสถาบัน ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
230/2001 คริสตจักรสัมพันธ์ นาป่าหนาค 102 หมู่ 112  ต. เขาแก้ว อ. เชียงคาน จ.เลย 42110
232/2001 วิทยุเพื่อชีวิต 50/772 หมู่ 3 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105เขตบางนา บางนา จ.กรุงเทพ ฯ 10260
243/2002 พระคริสตธรรมเชียงใหม่ 6 ซ.6 ถ.ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
247/2002 มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ 13 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000