Get Adobe Flash player

ประวัติ คจส. : History

เมื่อปี ค.ศ.1952 คณะโอเอ็มเอฟได้เข้ามาประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทย 8 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และ ได้ขยายไปที่ภาคเหนือ ประกาศกับพี่น้องชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง ยิวเมี่ยน อาข่า กะเหรี่ยง ลีซู ลาฮู และไทยใหญ่

และในปี ค.ศ.1953 ได้เริ่มประกาศใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เวลาต่อมา ในปี ค.ศ. 1966 จึงได้เริ่มประกาศในกรุงเทพมหานคร ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรพันธกิจของพระองค์จนมีคริสตจักรเกิดขึ้นในหลายที่หลายแห่ง คณะโอเอ็มเอฟ จึงมีความปรารถนา ที่จะเห็นคริสตจักรเหล่านี้ที่จะรับผิดชอบ ตัดสินใจ ดูแลกันเอง มากยิ่งขึ้น ดังนั้น คริสตจักรในแต่ละภาคดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวมตัวกันขึ้นเป็นคริสตจักรสัมพันธ์ภาค และเมื่อแข็งแรงขึ้นก็ได้แบ่งการบริหารออกเป็นเขต ๆ ตามความเหมาะสม และสะดวกในการบริหารงานในด้านต่างๆ

เมื่อประมาณปี ค.ศ.1980 คริสตจักรสัมพันธ์แต่ละภาค มีความปรารถนาที่จะมีการสัมพันธ์กับภาคอื่นๆ ด้วย จึงได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน และเมื่อได้ทำการปรึกษาหารือกัน ในระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงได้มีการตกลงร่วมกัน ที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น “คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย” ขึ้น ในปี ค.ศ.1983 ต่อมา จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิกองค์การภายในประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1986 โดยใช้ชื่อว่า “ องค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย ”  ในปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด 224 คริสตจักร 19 สถานประกาศ แบ่งออกเป็น 13 ภาค ได้แก่  1. ภาคใต้  2.ภาคม้ง  3.ภาคกลาง  4.ภาคยิวเมี่ยน  5.ภาคกรุงเทพ  6.ภาคกะเหรี่ยงสะกอ  7.ภาคกะเหรี่ยงโปว์  8.ภาคละว้า  9.ภาคไทยเหนือ 10.ภาคขมุ  11.ภาคอีสาน  12.ภาคคริสเตียนสามัคคี  13.ภาคลาหู่ (เชเล)
และ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.วิทยุเพื่อชีวิต  2.พระคริสตธรรมเชียงใหม่  3.มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

In 1952 OMF International (Overseas Missionary Fellowship) began sharing the Gospel in 8 provinces of Central Thailand: Uthai Thani, Chai Nat, Nakhon Sawan, Phichit, Ang Thong, Singburi, and Lopburi.  OMF also enlarged the scope of its evangelism to include our brothers and sisters of different hill-tribes in North Thailand to include: Hmong, Yumien, Karen, Lisu, Lahu, and Thai Yai.

In 1953 OMF missionaries began sharing the Gospel in 4 provinces of South Thailand, including Songkhla, Yala, Pattani, and Narathiwat.  In 1966 OMF expanded its work to include Bangkok.  Thanks to the Lord and His blessing on His mission, churches sprang up all over Thailand!  OMF leadership had the desire to see the Thai churches take more responsibility for decision-making and self-care of the many churches, so the aforementioned churches joined together to found ACT (Associated Churches in Thailand).  As ACT grew stronger and more stable, it was divided into suitable administrative districts based on location and ministry accessibility, although at this time, the districts were not yet cohesive and entirely unified in relationship.

Around 1980, each of the districts of ACT desired to have a good relationship with the other districts, so each sent representatives to visit the others.  After a reasonable amount of time in which to confer and take counsel together, the districts decided together to build stronger more stable relationships within the association.  To that purpose the various districts united to form a unified “Associated Churches in Thailand” in 1983.  Later it joined EFT (the Evangelical Fellowship of Thailand) on September 3, 1986 under the name of ACT.

Today there are 224 member churches in ACT, plus 19 evangelism centers, divided into 13 districts:
1. South Thailand
2. Hmong District
3. Central Thailand
4. Yumien District
5. Bangkok District
6. Sgaw Karen District
7. Pwo Karen District
8. Lawa District
9. Thai North Thailand
10. Khamu District
11. Isaan District
12 . Fellowship of Christian Churches in Thailand
13.Lahu District ( Shehleh)
And 3 work units including: 1. Radio for Life 2. Chiang Mai Theological Seminary 3. Associated Ministries Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*