สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4

ACT : องค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย – Associated Churches in Thailand

 ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
เหมือนน้ำมั
นประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรน
ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน
เพรา
ะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์

สดุดี 133:1-3

How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!
It is like precious oil poured on the head, running down on the beard,
running down on Aaron’s beard, down on the collar of his robe.
                                                         It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion.
                                                       For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore.
                                                         Psalm 133:1-3 NIV

ภาพบรรยากาศคริสตมาส ปี2018 ที่ผ่านมา ใน คจส.

การเทศนาประกาศในคริสตมาสที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการรวมตัวกันของทุกสังกัดร่วมกันจัดประกาศใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน

คริสตมาสยามคำ่คืนที่ผ่านมาที่โบสถ์แสงชีวิตหาดใหญ่นะครับ….

คริสต์มาสและโอกาสครบรอบ 33 ปีของคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่เชเล ที่ คจ.หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 26 ธค

คริสตมาสของคริสตจักรมิชชั่นเมี่ยนในเชียงใหม่ (ภาคอิวเมี่ยน)

คริสต์มาสคจ.สัมพันธ์บ้านกอกหลวง

คริสตมาส คจ.บ้านปางอุ๋ง

คริสต์มาส คจส. พระพรนครสวรรค์ สุขสันต์วันคริสตมาส…

คริสตมาส คจส.สุไหงโก-ลก

คริสตมาส จ.น่าน หน้า อบต.

“จงลุกขึ้นส่องสว่าง” รวมพลังนมัสการ คจส.ในเชียงใหม่ประจำปี2018

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและอวยพระพรคริสตจักรสัมพันธ์ในเชียงใหม่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลูกขึ้นส่องสว่างเพื่อคนมากมายจะได้รู้จักกับพระเจ้า

[photo 14]

“คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” 1 โครินธิ์ 1:18

“For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” 1 Corinthians 1:18

นมัสการรวมพลัง คจส.ในเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018   ณ. คริสตจักรสหภาพ