หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points

ภาคกลาง
1. การรับใช้ของทีมประกาศอนุชน ให้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการประกาศ
2. งบประมาณการสร้างค่ายเขต 4 และงบประมาณในการปรับปรุงค่ายภาคกลาง
3. ผู้ที่อบรมในโครงการเปาโล จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผล
4. การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่ตำบลด่านช้าง ผู้นำในหมู่บ้าน จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้า

ภาคม้ง
1. งบประมาณในการจัดค่ายวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2014
2. ค่ายที่จะจัดขึ้น เนื่องจากการร่วมสามัคคีธรรมในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
3. งบประมาณในการสร้างอาคารคริสตจักรหลังใหม่ ของคริสตจักรแม่แวง จังหวัดลำปาง

ภาคกะเหรี่ยงสะกอ
1. มีผู้รับใช้มากขึ้นในสถานประกาศและคริสตจักร และขอพระเจ้าจัดเตรียมงบประมาณสำหรับผู้รับใช้
2. อนุชนที่จะถวายตัวมากขึ้นในการเข้าเรียนพระคริสตธรรม
3. ขอพระเจ้าฟื้นฟูคริสตจักรในภาคทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ
4. สถานประกาศในเขตจังหวัดตากที่จะมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้น
5. ครอบครัวผู้รับใช้ทุกครอบครัวจะเต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้า

ภาคกะเหรี่ยงโปว์
1. การสร้างอาคารคริสตจักรใหม่ที่ บ้านแม่ลายไม้ไผ่ งบประมาณยังขาดอยู่ 30,000 บาท
2. การบริหารงานภายในภาค

ภาคยิวเมี่ยน
1. การระดมทุนจากคริสตจักรในภาคเพื่อสร้างหอประชุม
2. การระดมทุนของคริสตจักรธรรมจาริกในการสร้างอาคารคริสตจักร
3. กรรมการชุดใหม่จะมีสติปัญญาในการบริหารงานในภาค
4. การเสริมสร้างผู้รับใช้ในภาค ในการจัดอบรม วันที่ 22-24 กันยายน 2014 และการประชุม
อำนวยการภาควันที่ 6-7 ตุลาคม 2014
5. การเติบโตฝ่ายวิญญาณของพี่น้องในภาคยิวเมี่ยน

ภาคกรุงเทพ
1.การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาค ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ผู้ที่รับผิดชอบ
2.คณะกรรมการภาค 7 ท่าน ในการบริหารงานต่าง ๆ ของภาค
3.ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในภาค
4.งบประมาณของภาคในการกิจกรรมต่าง ๆ

ภาคไทยเหนือ
1.การติดต่อประสานงานภายในภาค เนื่องจากพื้นอยู่ที่ห่างไกลกัน
2.ผู้นำในแต่ละเขตของภาคไทยเหนือ
3.งบประมาณในการดำเนินงานในภาคไทยเหนือ

ภาคละว้า
1.การฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในทุกคริสตจักรที่อยู่ภายในภาค
2.คณะกรรมการภาคที่จะมีนิมิตและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการขับเคลื่อนพันธกิจภาคเป้าหมายของภาค
– บุกเบิกคริสตจักรอย่างน้อย 3 แห่ง ภายในปี 2015
– มีมิชชันนารีเพิ่ม 3 ครอบครัว
– มีผู้รับใช้เพิ่ม 3 คน / ครอบครัว
– มีนักศึกษาพระคัมภีร์ 15 คน ใน 3 ปี
3. กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการคริสตจักรละว้า ที่จะมีความเข้าใจและเข้าร่วมนิมิตมากขึ้น
และคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
4. คริสตจักรละว้าเชียงใหม่ จะมีงบประมาณในการซื้อที่ดินและสร้างอาคารคริสตจักร
5. โครงการสร้างเสริมผู้รับใช้ มีโครงการถวาย 2 โครงการ
– โครงการถวาย 1 วันเพื่อพระเจ้า
– โครงการถวายวันละ 2 บาท เพื่อพระเจ้า
ที่จะมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอในการเลี้ยงดูผู้รับใช้ทุกเดือน

ภาคขมุ
1. การประกาศที่บ้านห้วยกอก ยังขาดผู้รับใช้ และอธิษฐานเผื่อสมาชิกที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง
2. งบประมาณในการเดินทางไปประกาศที่จังหวัดน่าน อำเภอสองแคว จะมีเพียงพอ

ภาคคริสเตียนสามัคคี
1. คริสตจักรทุกแห่งหลังจากที่มิชชันนารีกลับประเทศ
2. ก่อสร้างอาคารคริสตจักรบ้านน้ำรีพัฒนา
3. สมาชิกคริสตจักรถวายตัวรับใช้มากขึ้น
4. จะมีมิชชันนารีที่จะมาทำงานกับภาค
5. การเดินทางเยี่ยมเยียนคริสตจักรแต่ละแห่ง ช่วงฤดูฝนเดินทางลำบาก

ภาคลาหู่(เชเล)
1. อธิษฐานเผื่อพันธกิจในประเทศไทยที่เรากำลังบุกเบิกใหม่
2. อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าในประเทศไทยให้มีใจกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐ
3. อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ 4 คน ที่จะไปสอนพระคัมภีร์ที่ประเทศจีน

CENTRAL THAILAND

 1. Please pray for the ministry of the youth evangelism team, that they would receive
  renewed energy from God in evangelism.
 2. For funding for the building of a District 4 camp, and for the needed budget for
  improvements to the current central Thailand camp.
 3. For participants who went through OMF’s ‘Project Paul’ church planting workshop, that
  they would understand the teaching, use it in their ministries, and bear fruit.
 4. For the planting of a house church in Dan Chang Tambon, for the leaders of the village to
  open their hearts and believe in Jesus.

HMONG DISTRICT

 1. Please pray for provision of the budget for the camp from the 17-20th of July, 2014.
 2. For the upcoming camp, because this fellowship camp is happening during a time when the political system in Thailand is in the midst of changing structure.
 3. For funding for building a new church building by the MaeWang Church in Lampang  Province.

SGAW KAREN  DISTRICT

 1. They praise God for more Christian leaders in the various evangelistic centers and churches, but ask for the Lord to provide financial support for these Christian servant-leaders.
 2. Please pray for the Lord to lead more youth to study the Bible in seminaries.
 3. For the Lord to bring revival to His church both in body and spirit.
 4. For the evangelistic center/s in Tak province to see more new believers.
 5. For all the families of the Christian leaders to be filled with the anointing of God.

PWO KAREN DISTRICT

 1. Please pray for the building of a new church building at BanMaeLaiMaiPhai. They still lack about 30,000 baht.
 2. For the administration of work within the district.

YUMIEN DISTRICT

 1. Please pray for the collection of funds from churches in the district to build a meeting space.
 2. For the gathering of funds within Thamajarik Church to build a church building.
 3. For the new set of leadership committee members to have wisdom in administering work within the district.
 4. For the training and equipping of leaders within the district through a training the 22-24 of September, 2014, as well as the district board of directors’ meeting on October 6-7, 2014.
 5. For the spiritual growth and maturity of believers in the Yumien district.

BANGKOK DISTRICT

 1. Please pray for the organizing of various activities in the district, that God would provide wisdom for the leaders who take responsibility for events.
 2. For the 7 members of the district board of directors in their leadership of the district.
 3. For unity and oneness within the district.
 4. For the necessary budget for various activities.

THAI NORTH THAILAND DISTRICT

 1. For communication and cooperation within the district, since the churches are so far apart.
 2. For the leaders of each sub-district of the TNT field.
 3. For the budget to keep various ministries going in the district.

LAWA DISTRICT

 1. Please pray for revival to occur in every church of the district.
 2. For the directors of the district to have vision and unity in moving forward the ministries and goals of the district:
  1. To plant at least 3 churches in 2015
  2. To have 3 new missionary families
  3. To have 3 new Christian servant-leaders or leaders’ families
  4. To have 15 students studying the Bible at seminary or Bible college in 3 years
 3. For elders/leaders, workers, and members of the Lawa church to have understanding and to join more in the church vision, as well as the board of directors in their moving forward with the work.
 4. For the Lawa Church of Chiang Mai to have the needed budget to buy land and build a church building.
 5. The “Building Christian Leaders Project” has 2 programs to which people can offer support:
  1. “The Offer 1 Day to God Project”
  2. And “The Offer 2 Baht per Day to God Project”

Both these projects for helping ensure that Christian workers are adequately supported
each month.

KHAMU DISTRICT

 1. Please pray for evangelism at Ban HuayKok village and for church members to have strong faith.
 2. For sufficient budget to travel and do evangelism in Nan Province, Amphoe (district) SongKhwae.

CHRISTIAN UNITY DISTRICT

 1. Please pray for all the churches to adjust and carry on the work after missionary founders or coworkers have returned to their home countries.
 2. For the church building construction at Ban Namree Phattana village.
 3. For more church members to offer themselves as Christian servants and leaders.
 4. For missionaries to come and work with the district churches.
 5. For visitation at all the church locations in the mountains, because in the monsoon rainy season, the dirt roads are very muddy and difficult to travel.

LAHU SHEHLEH DISTRICT

 1. Please pray for our missions and church planting ministry within Thailand, especially for the new churches.
 2. For the Christian servants and leaders in Thailand to have boldness and courage in sharing the Gospel.
 3. For 4 leaders who will go and teach the Bible in a nearby large East Asian ‘Creative Access Nation.’