ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities

ภาคกลาง

1. อนุชนเขต 4 รวมกันประกาศในคริสตจักรต่าง ๆ 3 เดือน/ครั้ง โดยร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

2. เริ่มการก่อสร้างค่ายภาคกลางเขต 4 และมีการปรับปรุงค่ายของภาคกลางให้ดีขึ้น

3. มีการจัดโครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำให้ลุกขึ้นสร้างสาวกทุก ๆ คริสตจักรทั่วภาคกลาง

4. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย กำลังบุกเบิกคริสตจักรบ้าน ที่ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย

 

ภาคม้ง

1. ภาคม้งร่วมกับม้งทั่วโลก จัดค่ายในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2014 ที่สนามกีฬา 700 ปี จังหวัด

เชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมค่ายประมาณ 3,000 คน

2. คริสตจักรแม่แวง จังหวัดลำปาง กำลังสร้างอาคารคริสตจักรหลังใหม่ งบประมาณล้านกว่าบาท

ปัจจุบันเสร็จแล้ว 60 %

 

ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

1. มีพี่น้องมารับเชื่อมากขึ้นในเขตจังหวัดตาก และเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

2. มีการจัดค่ายต่าง ๆ และเห็นการฟื้นฟูของพระเจ้ามากขึ้น

3. จะมีการสร้างคริสตักรใหม่อีก 4 แห่ง

4.  มีการอบรมผู้นำคริสตจักรและผู้รับใช้ ปีละ 2 ครั้ง

 

ภาคยิวเมี่ยน

1. วันที่ 7-8 มีนาคม เยี่ยมเยียและประกาศที่จังหวัดน่าน

2. วันที่ 12-15 เมษายน จัดค่ายอนุชนที่ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

3. วันที่ 25-27 เมษายน จัดค่ายผู้ใหญ่ที่พระคริสตธรรมพะเยา

4. วันที่ 4-5 มิถุนายน ประชุมกรรมการภาคชุดใหม่ เพื่อวางแผนงานปี 2015 และในอนาคต

5. วันที่ 8 มิถุนายน เขต 4 มีการให้บัพติศมาสมาชิก 2 คริสตจักร รวม 4 คน

6. เดือนตุลาคม 2014 จะเริ่มสร้างหอประชุมที่สำนักงานภาค อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

7. คริสตจักรธรรมจาริกกำลังก่อสร้างอาคารคริสตจักร

8. เตรียมอัดเสียงอ่านพระคัมภีร์ภาษาเมี่ยน

9. มีคริสตจักรห้วยนางิ้วที่จังหวัดน่านจะขอสมัครมาเป็นสมาชิกภาคยิวเมี่ยน

 

ภาคกรุงเทพ

1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 อนุชนภาคมีการจัดการนมัสการร่วมกัน ที่คริสตจักรคลองจั่น

ในหัวข้อ “รักแท้ต้องฝ่าฟัน” วิทยาการ โดย อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ และในเดือนกันยายน

จะมีการจัดสามัคคีธรรมร่วมกันอีก 1 ครั้ง

2. วันที่ 3 มีนาคม 2014 มีการจัดกิจกรรมสามัคคีธรรมของผู้รับใช้ ผู้นำ ที่คริสตจักรคลองจั่น

เพื่อหนุนใจและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

3. วันที่ 14-15 และ 21-22 มีนาคม 2014 จัดสัมมนาโครงการเปาโล

4. วันที่ 8 มิถุนายน 2014 จัดงานฟื้นฟูครอบครัว คสก. ที่คริสตจักรมหาชล ในหัวข้อ

“ลุกขึ้นรับใช้” วิทยากรโดย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน

5. มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระเบียบบางอย่างในการบริหารงานของภาค

6. ผลักดันเรื่องการสถานปนาศาสนาจารย์ ภายในภาค โดยการชี้แจงระเบียบ

และมีการประชาสัมพันธ์

7. คริสตจักรใหม่ที่รอการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกใหม่ อีก 3 แห่ง คือ คจ.ท่าข้าม (พระราม 2)

คจ.อิมมานูเอลคลองหลวง คจ.เขาเต่า (ประจวบคีรีขันธ์)    และมีคริสตจักรที่กำลังบุกเบิก

คริสตจักรลูก คือ

1. คริสตจักรอดอนันต์       บุกเบิก 1 แห่ง

2. คริสตจักรสามัคคีนนท์ บุกเบิก 1 แห่ง

3. คริสตจักรคลองหลวง บุกเบิก 2 แห่ง

 

ภาคไทยเหนือ

1. มีการพบปะกันภายในภาคปีละสองครั้ง เดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน

2. เขตเชียงใหม่มีการนมัสการร่วมกันปีละ 1 ครั้ง ที่คริสตจักรสหภาพ

3. เขตแม่ฮ่องสอน คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่สะกึด สร้างอาคารนมัสการใหม่

4. แต่ละคริสตจักรมีการทำกิจกรรม ค่ายฤดูร้อนที่ผ่านมา

 

ภาคละว้า

1.วันที่ 17-19 มกราคม 2014 มีการจัด “ค่ายครอบครัวผู้รับใช้” จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม

2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2014 จัดอบรมผู้นำคริสตจักร กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง และ

มัคนายก

3. วันที่ 27-30 มีนาคม 2014 จัดประชุมสตรีคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในพระวจนะและบทของสตรี

4. วันที่ 12-15 เมษายน 2014 ประชุมอนุชนคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ

และเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของอนุชน

5.วันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2014 ประชุมบุรุษคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า เพื่อเสริมสร้างชีวิต

ฝ่ายวิญญาณของบุรุษ

6.จัดตั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการคริสตจักรละว้า เพื่อเสริมสร้างกลุ่มคนที่ได้รับพระพร

เหล่านี้ให้มีจุดยืนที่ถูกต้องในความเชื่อ และเพื่อให้เขาใช้ของประทานมาร่วมในพันธกิจภาค

7. ถวายข้าวสาร 70 ถัง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไปรที่ขาดแคลน

 

ภาคขมุ

1. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานประกาศที่ทุ่งทราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เปิดเป็นคริสตจักรแล้ว

และสถานประกาศที่บ้านห้วยกอก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้มีการสร้างอาคารนมัสการใหม่

2. เดือนมีนาคมมีการจัดอบรมผู้รับใช้ 3 วัน มีผู้เข้าร่วม 85 คน ที่ จ.เชียงราย

3. ไปเยี่ยมเยียนคริสตักรที่จังหวัดน่าน 3 เดือนครั้ง

4. มีการจัดค่ายอบรมผู้นำประเทศไทยและประเทศลาวร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมอบรม 93 คน โดยวิทยากร

จากอเมริกา

5. วิทยุชุมชนมีการออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. มีผู้จัดรายการสด 3 ชั่วโมง นอกนั้นเป็นการ

ออกอากาศโดยเปิดจากรายการที่อัดไว้                          

 

ภาคลาหู่(เชเล)          

1. การจัดค่ายสตรีบ้านหนองเขียวคริสตจักรแซแลในระหว่าง วันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ.2557

2. การจัดค่ายอนุชนผู้ใหญ่และเล็กที่หมู่บ้านสันติสุข ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ที่

เข้าร่วมในค่ายครั้งนี้รวมทั้งหมด 215 คน ที่ลงทะเบียน

3. การออกไปประกาศของคริสตจักรและอนุชนใน ระหว่าง วันที่ 12-16 เมษายน พ.ศ.2557

สถานที่ออกไปประกาศอำเภอออมก๋อย หมู่บ้านที่ออกไปประกาศ

1. หมู่บ้านนาไคร้

2. หมู่บ้านปากทางมูเซอ

3. หมู่บ้านหลังเมืองใน

4. เปิดสอนพระคัมภีร์ที่ศูนย์อบรมพระคัมภีร์บ้านสันติสุข

———————————————————

ACT MINISTRY ACTIVITIES: JANUARY  – JUNE 2014

CENTRAL THAILAND

 1. The youth in District 4 joined together to evangelize in various churches once every three months in cooperation with the local churches.
 2. Construction began on a Central Thailand District 4 camp, as well as renovations on the existing Central Thailand camp.
 3. A Project Paul (Thai language) was held to build leaders and equip them to stand up and make disciples in every church of ACT Central Thailand.
 4. ACT Banphotphisai Church is planting a house church in Tambon KhanChang of Amphoe Banphotphisai.

HMONG

 1. The ACT Hmong district cooperated with Hmong believers throughout the world to organize a camp from 17-20 July 2014 at the 700 Year Stadium in Chiang Mai province, Thailand.  They hoped to have about 3,000 attendees.
 2. MaeWang Church of Lampang province is building a new church building.  The budget of over one million baht (about $30,000) has come to a level of about 60%.

SGAW KAREN

 1. The number of new believers is increasing in Tak province and Amphoe Omkoi of Chiang Mai province.
 2. Believers are organizing various camps, and they are seeing God bring more revival.
 3. There will be 4 new churches built in various places.
 4. There will be church leaders’ trainings and Christian workers’ trainings twice a year.

YUMIEN

 1. March 7-8 they did visitation and evangelism in Nan province.
 2. April 12-15 there was  a youth camp at Doi Saket of Chaing Mai province.
 3. April 25-27 there was  an adults’ camp at Phayao Bible College.
 4. June 4-5 there was a board of directors meeting for the new set of leaders to make plans for 2015 and the future.
 5. June 8 there were baptisms held at two churches in District 4, with four people being baptized altogether.
 6. In October 2014 construction will begin on a new meeting room at the Yumien District Office in Amphoe MaeJun of Chiang Rai province.
 7. Thamajarik Church is constructing a church building.
 8. They are preparing an audio Bible in the Mien language.
 9. Huaynangiw Church in Nan province is applying for membership to join ACT Yumien district.

BANGKOK

 1. February 15 there was a corporate worship at Khlongjan Church with the theme “True Love Must Overcome.”  Teaching was by Pastor Nikr Sithijariyaphorn.  In September there will be another combined fellowship event.
 2. March 3, 2014 there was a combined fellowship for church volunteers and leaders at Khlongjan Church for mutual prayer and encouragement.
 3. March 14-15 and 21-22 there was a Thai language Project Paul.
 4. June 8 there was a family revival meeting for about 600 participants at Mahachon Church of ACT Bangkok with the theme of “Stand Up and Serve” and teaching from Rev. Dr. Theera  Janphiriyaprayur.
 5. There will be some adjustments and improvements to the administration of ACT Bangkok.
 6. There will be a focus upon helping more pastors in the district continue higher education to reach the status of Reverend through clarification of the ordination system and through announcement of educational goals.
 7. There are 3 churches awaiting evaluation in order to become members of ACT Bangkok:  Thakham Church (of Rama 2), Immanuel Church of Khlong Luang, and KhaoTao of Prajuab KhiriKhan province.  Also there are three churches who are planting daughter churches:
  1. Otanunt Church is planting a new church in one place
  2. Samakhinont Church is planting a new church in one place
  3. Khlong Luang Church is planting new churches in two locations.

THAI NORTH THAILAND

 1. The churches in the district meet together bi-annually, in January and June.
 2. Chiang Mai sub-district worships together yearly at Sahaphaap Church.
 3. Ban Maesakeud Church in Mae Hong Son sub-district  is building a new worship facility.
 4. Each church in the district had a hot-season camp.

LAWA

 1. January 17-19, 2014 the Lawa ACT district hosted a “Church Leaders’ Family Camp,” which happens annually every January.
 2. From February 28 – March 1, 2014, there was a training for church leaders targeting church volunteers, workers, elders, and leaders.
 3. March 27-30, 2014 there were meetings for women in ACT Lawa to build knowledge, understanding of the Scriptures, and to study women’s issues.
 4. April 12-15 there was a youth meeting  to build the spiritual life and to harvest the souls of youth.
 5. From July 31 – August 3 there will be a meeting for men in ACT Lawa district to build up the spiritual life of men.
 6. ACT Lawa is establishing a group of church officials, staff, and entrepreneurs to build up a group of people blessed with these types of gifts so that these people will be firm in their faith, and so that they will use their gifts in service within ACT Lawa.
 7. The district offered 70 tanks of rice to help Prai believers who were in need.

KHAMU

 1. In February, the Thung Sai evangelistic center in A. Chiang Khong of Chiang Rai province was officially opened as a church.  Also, the Ban Huaykok evangelistic center in A. Chiang Khong of Chiang Rai province built a new worship building.
 2. In March there was a three day leaders meeting with about 85 people attending in Chiang Rai province.
 3. Visitation occurred with the Khamu church in Nan province every three months.
 4. There was a leaders’ camp for church leaders in Laos and Thailand, with about 93 attendees, and teaching from America.
 5. Community Christian radio is broadcasting from 6:00 a.m. – 5:00 p.m. every day, including three hours of live programming, with the remainder of the broadcast previously recorded material.

LAHU (SHEHLEH)

 1. March 20-24 there was a women’s camp hosted by Saelae Church of Ban Nong Khiaw village.
 2. April 7-10 there was a youth, adults’,  and children’s camp at Santhisuk village with 215 people registered.
 3. April 12-16 there were groups of youth and adults who went out to various villages in Amphoe Omkoi.  The villages where they shared the Gospel were:
  1. Na Khrai village
  2. Pak Thang Museu village
  3. Lang Muang Nai village
 4. There was Bible teaching at the Bible Training Center of Santhisuk village.