พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาและรับรองศาสนาจารย์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2012
อาจารย์อิสระ แดงเรือน และศาสนาจารย์ประเสริฐ มูลทรัพย์

ชมภาพพิธีสถาปนาศาสนาจารย์