หัวข้ออธิษฐาน 2/2012

ภาคกลาง
1. การสร้างค่ายเขต 4 เจาะบ่อน้ำ สร้างบ้านพักคนเฝ้าค่าย ขอไฟฟ้า
2. งานบุกเบิกคริสตจักรใหม่
3. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
4. จะมีตัวแทนเขต 1 เข้ามาร่วมในกรรมการภาค
5. การประกาศทางสถานีวิทยุคริสตจักรบรรพตพิสัย
6. ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มาเรียนและการบริหารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาคใต้
1. งานบุกเบิกที่นครศรีธรรมราช
2. งาบบุกเบิกที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3. ความปลอดภัยในชีวิต
ภาคม้ง
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการภาคม้งชุดใหม่
2. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่หลาย ๆ ครอบครัว

ภาคยิวเมี่ยน
1. การประกาศข่าวประเสริฐหมู่บ้านที่ยังไม่มีผู้เชื่อ เยี่ยมเยียนคริสตจักร 6 แห่ง 28-31 มกราคม 13
2. งบประมาณที่สถานอบรมที่เชียงแสน ในการทำแผ่น CD พระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่ม ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

ภาคกรุงเทพ
1. การวางแผนงานในปี 2013
– การเสริมสร้างผู้นำ
– การสามัคคีธรรมของกลุ่มต่าง ๆ
2. การจัดค่ายครอบครัวภาคกรุงเทพ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2013 (วิทยากร สถานที่จัดค่ายและรายการต่าง ๆ )
3. การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ในเดือนตุลาคม 2013
ภาคไทยเหนือ
1. พี่น้องภาคไทยเพราะเป็นเขตที่อยู่ห่างไกลกัน ใน 4 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปางและแม่ฮ่องสอน
2. พี่น้องที่เวียงแหงที่ถูกข่มเหง เพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์ คือถูกขับออกจากหมู่บ้าน ขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
3. ผู้รับใช้ในเขตต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลบนภูเขา
4. การเลือกตั้งกรรมการภาค

ภาคละว้า
1. งบประมาณ 400,000 บาท วิทยากร และผู้ที่จะมาร่วมรับพระพรในการประชุมใหญ่ประจำปี วันที่ 27-30 ธันวาคม 2012
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการภาคละว้าวันที่ 29 ธันวาคม 2012
3. จะมีผู้ถวายตัวรับใช้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายพันธกิจของพระเจ้าในภาคละว้า
4. ครอบครัว ผป.อนุศักดิ์และคุณมะลิไปรับใช้พระเจ้ากับเผ่าไปร
5. ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ วันที่ 11-13 มกราคม 2013 วิทยากรโดย ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต
6. โครงการ 1 วันเพื่อพระเจ้าที่จะมีพี่น้องร่วมถวายมากขึ้น เพื่อดูแลผู้รับใช้ของภาค

ภาคขมุ
1. วีซ่านักศึกษาพระคริสตธรรม 7 คนที่มาจากประเทศลาว มาศึกษาพระคัมภีร์ที่ประเทศไทย ที่จะอยู่ประเทศไทยได้ปีต่อปี
2. งบประมาณการสร้างสตูดิโอที่ยังขาดอยู่
3. สถานีวิทยุชุมชนที่คริสตจักรห้วยจ้อ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ภาคคริสเตียนสามัคคี
1. งานรับใช้ในภาค
2. งานรับใช้ในคริสตจักรของอาจารย์วิเชียร

ภาคลาหู่(เชเล)

1. การประกาศของพี่น้องลาหู่(เชเล) และชนเผ่าอื่น ๆ
2. การสร้างคริสตจักรที่หมู่บ้านหนองเขียว