หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012

อธิษฐานเผื่อภาคกลาง
1. คริสตจักรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การฟื้นฟูสภาพอาคารคริสตจักรและบ้านสมาชิก
2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำคริสตจักรและพี่น้องสมาชิก
3. งานอนุชนและงานเด็กในภาคกลาง

อธิษฐานเผื่อภาคใต้
1. ครอบครัวผู้รับใช้ในภาคใต้
2. การปรับตัวของพี่น้องสมาชิกในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ ความ
เป็นอยู่ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป การประกอบอาชีพของพี่น้องคริสเตียนที่ลำบากเพิ่มขึ้น

อธิษฐานเผื่อภาคม้ง
1. การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่าง องค์กรกับสมาชิก ทีมงานต่าง ๆ เช่น ทีมประกาศทั้งใน และต่างประเทศกับภาคม้ง
2. การประกาศนำคนม้งมาเชื่อพระเจ้า การเลี้ยงดูผู้เชื่อให้เติบโต
3. การจัดอบรมนักการเมืองท้องถิ่นม้ง ที่เป็นคริสเตียน
4. งบประมาณ – การส่งมิชชันนารี

อธิษฐานเผื่อภาคกะเหรี่ยงสะกอ
1. ผู้รับใช้ทุกคนและทุกครอบครัวในการรับใช้ต่อไป และพระเจ้าจะอวยพระพรในการรับใช้ และการเป็นแบบอย่างการงานที่เขาทำทุกอย่าง
2. ขอพระเจ้าจะฟื้นฟูคริสตจักรและผู้นำของคริสตจักรต่าง ๆ
3. การก่อสร้างโบสถ์ใหม่ และการบุกเบิกในที่ใหม่ ยังขาดงบประมาณของการสร้างโบสถ์ใหม่ และยังขาดผู้รับใช้ที่จะดูแลคริสตจักร
4. จะได้ถนนที่ดีและไฟฟ้าใช้คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

อธิษฐานเผื่อภาคกะเหรี่ยงโปว์

1. การเปิดอบรมพระคัมภีร์ภาษกะเหรี่ยงในวันที่ 1 มีนาคม 2012 เป็นการเริ่ม
อบรมในครั้งแรก
2. เป้าหมายในการสร้างโบสถ์ปี 2012
3. การประชุมใหญ่ในภาคปลายปี 2012
4. การทำงานของคณะกรรมการให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการเกิดผลถวายเกียรติแด่
พระเจ้า
5. ค่ายสตรีเดือนกุมภาพันธ์ 2012
6. การสร้างอาชีพในคริสตจักรเพื่อที่จะมีเงินบริหารในภาค

อธิษฐานเผื่อภาคยิวเมี่ยน

1. การเตรียมและจัดค่ายฟื้นฟูต่าง ๆ ของภาค
2. ทีมผู้รับใช้ของภาคจะเลี้ยงตนเองได้
3. งบประมาณของผู้รับใช้ในภาคโดยเฉพาะ อ.ไหนควร ที่อยู่ประเทศจีน
4. งบประมาณในการสร้างบ้านพักเด็ก
5. การประกาศกับนักศึกษาในเชียงใหม่ และทีมประกาศในต่างจังหวัด

อธิษฐานเผื่อภาคกรุงเทพ
1. การพบปะสามัคคีธรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในภาคกรุงเทพ
– กลุ่มผู้รับใช้และมิชชันนารี
– กลุ่มสตรี กลุ่มบุรุษ กลุ่มอนุชน กลุ่มเด็ก
2. การนมัสการฟื้นฟูรวมของภาคกรุงเทพ วันที่ 10 มิถุนายน 2012 เผื่อสถานที่
และนักเทศน์

อธิษฐานเผื่อภาคไทยเหนือ
1. การประกาศและการเป็นพยาน และผู้ที่เชื่อใหม่
2. พี่น้องในภาคไทยเหนือ เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลกัน
3. พี่น้องที่ทำงานกับพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่สูง

อธิษฐานเผื่อภาคละว้า
1. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกคริสตจักรของภาคละว้า
– การพบปะอธิษฐานของกลุ่มผู้รับใช้ในภาคละว้า 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะกรรมการคริสตจักรภาคละว้าที่จะมีสติปัญญาในการรับใช้ บริหารงานในคริสตจักรภาคละว้า
3. พันธกิจมิชชั่น ครอบครัวอาจารย์อนุศักดิ์ ษมาชัยพรดี มีเป้าหมายอยู่กับชนไปร จ.น่าน
4. คนรุ่นใหม่ที่จะถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เพื่อรับใช้พระเจ้า
ผู้รับใช้ในภาคละว้าที่ยังขาดอยู่มาก (ยังไม่พอกับจำนวนคริสตจักรในภาค
5. เป้าหมายการซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า
6. การจัดค่ายต่าง ๆ
– เดือนมีนาคม-เมษายน 2012 ค่ายสตรี ค่ายอนุชน
– เดือนสิงหาคม ค่ายบุรุษ
– เดือนธันวาคม ประชุมใหญ่

อธิษฐานเผื่อภาคขมุ
1. ผู้รับใช้พระเจ้า ขาดผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ขอพระเจ้าจะจัดเตรียมผุ้ที่เหมาะสม คนที่มีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าจริง ๆ
2. สถานประกาศที่บ้านห้วยกอก จ.เชียงราย ที่พระเจ้าเปิดตาให้เขาเห็นถึงความรักของพระเจ้า และจะมาถึงความรอดได้
3. นักศึกษาพระคัมภีร์ 1 คน กำลังฝึกงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และต้องกลับมาเรียนปีที่ 1 ที่พะเยา

อธิษฐานเผื่อภาคอีสาน
1. งบประมาณในการก่อสร้าง คจ.นิเวศน์อธิษฐาน
2. งบประมาณในการซื้อที่ดิน คจ.ธารพระพร
3. การประกาศสร้างสาวกของคริสตจักรในภาคให้เจริญขึ้น การรับใช้ของศิษยาภิบาลในภาคและครอบครัว
4. งานด้านสถานีวิทยุ การผลิตรายการให้มีสติปัญญาในการผลิต และนำพระกิตติคุณสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ งบบริหาร การดำเนินงานของสถานีทั้ง 5 แห่ง
5. การบุกเบิกพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีคริสตจักร

อธิษฐานเผื่อภาคคริสเตียนสามัคคี
1. การรับใช้ของทีมงาน
2. การรับใช้ของศิษยาภิบาลที่ประจำอยู่ในคริสตจักร
3. การออกเดินทางรับใช้/ประกาศในแต่ละที่
4. งบประมาณในการดำเนินการระดับภาค / ในคริสตจักรต่าง ๆ /ในการจัดกิจกรรมในรอบปี เช่น จัดค่าย สัมมนาผู้นำ / สมาชิก ออกประกาศ ฯลฯ

อธิษฐานเผื่อภาคลาหู่(เชเล)
1. การสร้างโบสถ์ใหม่ที่ดอยมด และคริสตจักรหนองเขียว
2. พันธกิจงานประกาศให้กับชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ลาหู่ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง ม้ง
3. งานพันธกิจที่ประเทศจีน