เลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 / 2011

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทย ในภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ
ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้อง  จึงขอเลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการ คจส.
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2011 นี้ออกไป ก่อน และขอนัดประชุมอีกครั้ง ดังนี้

วันที่  17-18  มกราคม 2012   ประชุมกรรมการอำนวยการ คจส. 

เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ที่ สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเีชียงใหม่