อธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1.อธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกใน คจส. ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งที่เป็นตัวอาคารคริสตจักร   บ้านเรือน และไร่นา ของพี่น้องสมาชิก   ใน คจส.

2.อธิษฐานเผื่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเล้าโลมใจที่มาจากพระเจ้า และได้รับกำลัง และการหนุนจิตชูใจที่มาจากพระเจ้า

3.  อธิษฐานเผื่อการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จะไปถึงพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทันเวลา

4. อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือทั้งภาครัฐ  เอกชน  คริสตจักรหรือหน่วยงานคริสเตียน และประชาชนทั่วไป จะได้รับการเสริมกำลังและอวยพระพรที่มาจากพระเจ้า

5. อธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูสภาพคริสตจักร หน่วยงาน บ้านเรือน หลังจากน้ำลด