หัวข้อธิษฐาน 2011

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

1. อนาคตของศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาทหลังจาก ศจ.วิชาญไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว
2. อำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักร ทุกอำเภอในทุกจังหวัดภาคกลาง
3. กลุ่มเข็มทิศ ทีมงาน และงบประมาณ
4. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรในภาคกลาง

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

1. การจัดค่ายฟื้นฟู ในวันที่ 22-25 เดือนตุลาคม 2011 โดยมีอาจารย์แลรี่ ดินกิ้น เป็นวิทยากร
2. การจัดอบรมสัมมนาผู้นำและคณะกรรมการในเดือนเมษายน 2555
3. นักศึกษาอินเทอร์นที่มาจากพระคริสตธรรมพะเยา ได้มารับใช้ที่คริสตจักรสัมพันธ์-
ร่มพระคุณปัตตานี และคริสตจักรสัมพันธ์สุไหงโก-ลก
4. การเตรียมสถานที่พักสำหรับการจัดค่าย เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ชำรุด
ทรุดโทรม และขาดหายไปเป็นจำนวนมาก เพราะใช้มาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ผ้าปูที่นอน
ผ้าห่ม พัดลม ซึ่งจำเป็นจะต้องมีงบประมาณจำนวนหนึ่ง จึงจะสามารถจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ได้
5. การเดินทางของผู้รับใช้ ซึ่งต้องเดินทางไปรับใช้ยังคริสตจักรต่าง ๆ ที่ต้องผ่านพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายจากผู้ก่อความไม่สงบ

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง

1. ภาคม้งยังขาดผู้รับใช้ ผู้นำที่เข้มแข็ง และเข้าใจการทำงานในคริสตจักร

2. งบประมาณบริหารในสำนักงานภาคม้งที่ยังขาดอยู่

3. งบประมาณในการซื้อรถของสำนักงานภาคม้ง

4. การจัดอบรมผู้นำการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน  อบต. สท. และอื่น ๆ

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

 1. ภาคจะมีศิษยาภิบาลมากขึ้นในการคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรแม่
 2. ผู้รับใช้ที่รับใช้ในภาคทุกท่านจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเสียสละเพื่อพระเยซู
 3. งบประมาณในการสร้างอาคารคริสตจักรของ คริสตจักร 7 คริสตจักรในภาค
 4. หอพักของภาคขาดงบประมาณ  และปัญหาเด็กไม่เชื่อฟังพ่อบ้านแม่บ้าน

 อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

 1. การอบรมผู้รับใช้และผู้ประกาศในครั้งต่อ ๆ ไป

2. งบประมาณค่ายประจำปี/เทศกาลประจำปี  และการฟื้นฟูที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

3. การสอนพระคัมภีร์ในภาค

4. การประกาศของชมรมผู้รับใช้เขตฮอด กิจกรรมของชมรมผู้รับใช้เขตฮอด

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน

1. งบประมาณการก่อสร้างอาคารห้องประชุมของศูนย์ยิวเมี่ยนที่แม่จัน

2. สุขภาพครอบครัว อ.ไหนควร ที่รับใช้ในประเทศจีน

3. เงินสนับสนุนอ.ไหนควร ในการรับใช้ที่ประเทศจีน

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพฯ

1.  ค่ายภาคกรุงเทพฯ วันที่ 23-25 ตุลาคม 2011

2.  จัดประชุมระดมความคิด-นิมิต ของศิษยาภิบาล

3.  การร่วมมือกันอย่างสุดกำลังในภาค

4.  การส่งทีมมิชชั่นไปภาคอีสาน

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคไทยเหนือ

1.  พี่น้องในแต่ละจังหวัดให้เจริญเติบโตขึ้น

2.  ผู้รับใช้ในแต่ละคริสตจักรภายในภาคไทยเหนือ

3.  คริสตจักรส่วนมากยังขาดผู้รับใช้   ศิษยาภิบาล

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า

1. คณะกรรมการที่จะมีกำลัง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และสติปัญญาในการนำคริสตจักภาค

2.  การประชุมบุรุษวันที่ 5-7 สิงหาคม 2011

3.  การทำพันธกิจมิชชั่น ครอบครัวของ ผป.อนุศักดิ์  ษมาชัยพรดี ที่จะออกไปประกาศกับพี่น้อง       ชาวไปร ที่จังหวัดน่าน

4.   การทำพันธกิจแบบองค์รวม  เพื่อให้คริสตจักรเป็นคำตอบของปัญหาสังคม

5.  จะมีคนรุ่นใหม่ถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เพื่อกลับมารับใช้ในภาคละว้า

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ

 1. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในภาค
 2. การแปลพระคัมภีร์ภาษาขมุ ขอพระเจ้าทรงนำให้ราบรื่น และผู้ที่แปลนั้นจะมีสติปัญญาจากพระเจ้า
 3. การประกาศทางวิทยุ ที่จะมีคนฟังและสนใจเพิ่มขึ้น

  อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน

  1. การประกาศให้สำเร็จในพื้นที่รับผิดชอบทุกหมู่บ้าน
  2. การสร้างสาวก
  3. การก่อสร้างสถานนมัสการคริสตจักรนิเวศน์อธิษฐานและการซื้อที่ดินที่
   คริสตจักรธารพระพร

  อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่ (เชเล)

  1. คริสตจักรหนองเขียวกำลังก่อสร้างอาคารโบสถ์ใหม่ตั้งงบประมาณไว้ 1,200,000 บาท ปัจจุบันมีเพียง 353,000 บาท ทางคริสตจักรได้ตั้งเป้าไว้ในระยะเวลา 5 ปี
  2. คณะเกาหลีสร้างโบสถ์ให้กับคริสตจักรใหม่ ที่บ้านห้วยโป่ง  ซึ่งเคยเป็นสถานประกาศมาก่อน
  3. ผู้รับใช้ 3 ท่านที่จะไปร่วมจัดอบรมผู้นำที่ประเทศจีน ในต้นเดือนสิงหาคม 2011  แต่ทางภาคยังไม่มีงบประมาณในการเดินทาง
  4. งบประมาณในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก เนื่องจากคริสตจักรและสถานประกาศเพิ่มขึ้น

  อธิษฐานเผื่อ : วิทยุเพื่อชีวิต

  1.งบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน เนื่องจากมีสถานีเพิ่มขึ้น

  2. ผู้ฟังตามต่างจังหวัดที่สถานีวิทยุชุมชน และคริสตจักรจะเก็บเกี่ยวได้

  3. สุขภาพ อาจารย์สมชาย มีชูฤทธิ์ ที่จะมีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้ว

  อธิษฐานเผื่อ : พระคริสตธรรมเชียงใหม่

   1. นิมิตของ CTS จะสำเร็จในการสร้างสาวกผู้รับใช้ที่เกิดผล

  2. คณาจารย์และนักศึกษาจะมีภาระใจในการถวายและการก่อสร้าง

  3. การเดินทางเข้าออกสถาบันของนักศึกษาและคณาจารย์ที่ปลอดภัยปราศจาก
  อุบัติเหตุ

  4. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อการรับใช้ที่มี
  ประสิทธิภาพ สูงสุด

  5. คณาจารย์ทุกท่านในการสอน  ชีวิตฝ่ายวิญญาณ พัฒนาด้านวิชาการ   ครอบครัว

  งานพันธกิจ

  6.ครอบครัวของนักศึกษาจะเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนคู่ครองในการเรียน/การรับใช้