หัวข้ออธิษฐาน

พระคริสตธรรมเชียงใหม่       อธิษฐานเผื่อ
1. พระคริสตธรรมเชียงใหม่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ (mission) ที่พระเจ้าทรงประทานไว้
2. คณาจารย์ทุกท่านจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติปัญญาเพื่อสามารถสอนได้อย่างดี
3. อาจารย์ดาเนียลที่พระเจ้าจะประทานสติปัญญาพิเศษและความเข้มแข็งในการนำ CTS
4. คณาจารย์ที่จะสามารถนำและสร้างนักศึกษาได้ดี และเผื่อนักศึกษาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก CTS แล้วจะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่น
6. ขอพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมงบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับการสร้างอาคาร CTS
7. ทีมมิชชั่นที่จะไปประเทศจีน
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ       อธิษฐานเผื่อ
1.    ความเชื่อและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
2.    วิทยุชุมชนเพื่อจะเป็นประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงและไม่ให้มีปัญหากับทางราชการนักศึกษาพระคัมภีร์
จ.พะเยา ปี 3
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า      อธิษฐานเผื่อ
1.    คริสตจักรบ้านละอุปที่ต้องเตรียมงานและต้อนรับในการจัดการประชุมใหญ่
2.    ประจำปี 2010 วันที่ 31 ธันวาคม 2010-3 มกราคม 2011 ที่คริสตจักรบ้านละอุป
3.    งบประมาณที่ต้องใช้สำหรับการจัดประชุมที่มีผู้มาร่วมประมาณ 1,000 คน
4.    วิทยากรในการประชุมครั้งนี้
อ.เข็มเพชร ยังทองหลาง จากพระคริสตธรรมพะเยา
อ.อิสระ  ใฝ่เด่นดี         จาก คริสตจักรพิษณุโลก
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคไทยเหนือ     อธิษฐานเผื่อ
1.    คริสตจักรในเขตแม่ฮ่องสอนหลายคริสตจักรยังขาดศิษยาภิบาล/ผู้รับใช้เต็มเวลา
2.    ขอให้สมาชิกภายในภาคจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรและสมาชิกของแต่ละคริสตจักรมากขึ้น
3.    คริสตจักรสุขสัมพันธ์เชียงรายมีโครงการซื้อที่ดิน และสร้างอาคารคริสตจักร ขอพระเจ้าประทานงบประมาณที่เพียงพอ
4.    การจัดตั้งกลุ่มเด็ก  กลุ่มอนุชน  กลุ่มบุรุษ  กลุ่มสตรี  ภายในเขตเชียงใหม่
5.    ขอให้มีผู้นำระดับเขต   และภาค  มากขึ้น
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพฯ     อธิษฐานเผื่อ
1.    ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
2.    การดูแลศิษยาภิบาล
3.    ความสัมพันธ์ในคริสตจักรต่าง ๆ
4.การบุกเบิกคริสตจักรเพิ่ม
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์    อธิษฐานเผื่อ
1.    ผู้นำคริสตจักรจะมีสติปัญญาในการบริหาร เสริมสร้างคริสตจักรและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2.    งบประมาณในการสร้างสถานอบรมพระคัมภีร์ที่จะเพียงพอ
3.    การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในเดือนธันวาคมนี้
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ    อธิษฐานเผื่อ
1.    งบประมาณของค่ายต่าง ๆ และการก่อสร้างอาคารของคริสตจักรใหม่
2.    ค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพของผู้รับใช้ที่ยังไม่เพียงพอ
3.    ผู้รับใช้และศิษยาภิบาลยังไม่เพียงพอ ในเขต จ.ตาก ยังมีอีก 270 หมู่บานที่ยังไม่มีคนรับเชื่อ
4.    ผู้นำจะมีสติปัญญาในการรับใช้และการบริหารงานของคริสตจักรและภาค
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง    อธิษฐานเผื่อ
1. ทีมกรรมการบริหารชุด 2010-2013 นี้ ที่จะมีสติปัญญา นำทิศทางของคริสตจักรม้งให้เติบโตขึ้นอีกระดับ
หนึ่ง และเข้าใจในการทำพันธกิจของพระเจ้า
2. งบประมาณในการบริหารภาคที่ขาดอยู่
3. ผู้รับใช้ที่จะมีมากขึ้น
4. การจัดค่ายฟื้นฟูต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ค่ายผู้นำ ค่ายสตรี ค่ายอนุชน ให้ได้รับการฟื้นฟูจริง ๆ
5. การทำพันธกิจมิชชั่นข้ามวัฒนธรรม ทั้งในและนอกประเทศ
คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง   อธิษฐานเผื่อ
1.    การหนุนใจพี่น้องหลังน้ำท่วม
2.    การบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ๆ
3.    การสร้างผู้นำฝ่ายวิญญาณ
4.    ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาคกลาง