ที่อยู่คริสตจักรต่างๆภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง – Contact Details for ACT Central Thailand

คจ.นครสวรรค์
9/9 ถ.แสงสวรรค์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
อ.สมศักดิ์  พงษ์ธัญญกรณ์
056-222141, 056-232917,087 8408084

คจ.ร่มพระคุณท่าตะโก
840/1 หมู่1 ต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์
60000
อ.อรวรรณ  มีทัพ
0-5636-0571

คจ.ร่มพระคุณไพศาลี
137/1 หมู่6   ต. โคกเผื่อ  อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์ 60000
อ.เรณา เนียมณรงค์
089-522-1286

คจ.หนองบัว
163 หมู่ 12 ต.หนองกลับ
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  60110
อ.สนุ่น ม่วงจุ้ย
089-563-8665

คจ.บางมูลนาก
24/42 ถ. ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
อ.วันทนีย์ หัตถมาศ

คจ.พยุหะคีรี
100/44  ม. 2  ต.พยุหะคีรี
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

คจ.พิจิตร
2/1  ถ.บุษบา  ซ.1 อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
อ.แสงทอง  เดชอุ่ม
0-5661-3820

คจ.สัมพันธ์ลาดยาว
166/31  ม. 4 ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
อ.ประมวล ภูริหรรษา
087-316-2212

คจ.ชุมแสง
61/8  ถ.  แสงกาญจนา อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์ 60120
คุณสมัย อึ้งอมร
0-5628-2467,08-9513-4488

คจ.สัมพันธ์โกรกพระ
ตู้ ป.ณ. 2  อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170
อ.สมชาย พรมไทยสงค์
087-844-5087

คจ.สัมพันธ์ตาคลี
10  ถ.ทวีชัย อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ 60140
0-5631-5253

คจ.ตากฟ้า
33 ร้านตากฟ้าวิทยุ อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์ 60190

คจ.รุ่งอรุโณทัย
56  ม.5 ต.น้ำซึม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
อ.พจนีย์ หนูมา
081-043-0140

คจ.สัมพันธ์หนองฉาง
6  หมู่6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110
ผป.สงคราม จันทรภาค
0-5653-3586

คจ.ทัพทัน
58/8 ตลาดทัพทัน อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี 61120
ผป.เพียว ศรีทอง

คจ.ปากเหมือง
18/1 หมู่1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี 61160
ศจ.บุญมี  มีล้น

คจ.ดอยลำไย
147  หมู่ที่ 13 ต.ระบำ อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี 61160
086-073-8163

คจ.ทุ่งน้อย
222  หมู่4   ต.คอกควาย
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

คจ.สัมพันธ์ใหม่ไทรทอง
145 ม. 19 บ้านใหม่ไทรทอง ต.แม่เปิ่น อ.แม่เปิ่น
จ.นครสวรรค์ 60150
อ.พัฒนศักดิ์ อยู่สุข

คจ.สว่างอารมณ์
ตู้ ปณ. 20 อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61100

คจ.หัวเขา
56/3 หมู่5 ต.เขาบางแกรก
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170

คจ.สัมพันธ์บ้านเนินพยอม
32 หมู่9 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110

คจ.สัมพันธ์มโนรมย์
317/10 ม. 4  ต.คุ้งสำเภา
อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท 17110
ผป.สุพจน์ ศรีประศาสตร์
0-5649-1786

คจ.ชัยนาท
ตู้ ปณ.12  อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
0-5641-1406

คจ.แสงประทีป
20 หมู่ 11 ต. มะขามเฒ่า
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

คจ.สัมพันธ์สิงห์บุรี
125 ต.บางมัญ
อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 16000
08-9902-0802

คจ.พระคุณพระเจ้า
65  ซ.9   ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000

คจ.พระเจ้าทรงนำ
1493 ถ.สุดบรรทัด ซ.พระพายัพ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
0-3824-4192

คจ.สัมพันธ์ลพบุรี
199 ม. 6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
อ.วชิรายุ  แสงเสริม
084-085-1740

คจ.ลำนารายณ์
603 หมู่9 ซ.สุขาภิบาล
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130

คจ.โคกสำโรง
81/1 หมู่8  ต. โคกสำโรง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ศจ.เย็น  นามวิเศษ
0-3644-1929

คจ.ท่าวุ้ง
32/1 ม.8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี 15150
อ.ยุทธศิลป์ แย้มเจริญ

คจ.พระพรสันติสุข
39/20 ม.12 ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
18120
อ.เจริญ พึ่งครุฑ
0-3632-3694

คจ.บ้านหมี่
8/1 หมู่2 ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี 15110
อ.สนั่น  เหมือนโพธิ์

คจ.อินทร์บุรี
188 หมู่ 7 ต.อินทร์บุรี
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ผป.ปรีชา  รอดพระคุณ
089-645-0362

คจ.ธารน้ำทิพย์
ตู้ ปณ.1 อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150
อ.วิโรจน์  เทียบทอง
081-973-0130

สถานอบรม ชีวิทัศนวัฒน์
110/28-31 ถ.รังสิโยทัย
ต.วัดไทร อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

คจ.สัมพันธ์เมืองอุทัยธานี
63/19  ถ.ศรีน้ำซึม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
ศจ.สุทธิพร  สมจาย
0-5651-1704

คจ.สัมพันธ์พิษณุโลก
866/1 ซ.39 ถ.บรมไตรโลกนารถ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อ.ไพโรจน์  บุญลักณาวงศ์
086-786-3271

คจ.สัมพันธ์พระสิริ
104 ม.3 ถ.พหลโยธิน
ซ.ท่าศาลา 15 ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
อ.มงคลชัย  อาจสมบูรณ์
088-242-4350

คจ.สัมพันธ์สันติภาพสระบุรี
16/2 หมู่3 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
อ.เพลิน  ยันเยี่ยม
087-100-9542

คจ.สัมพันธ์ทางชีวิตใหม่
130/1  ม.1  ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี 61170
อ.สมิง  พึ่งครุฑ

คจ.ชัยชนะ
108/5 หมู่ 2 ต.ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
72180

คจ.สัมพันธ์ทัพหลวง
106  ม. 1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่
จ.อุทัยธานี 61000

คจ.สัมพันธ์ธารน้ำพุ
70  ม. 5 ต. ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง
จ. สุพรรณบุรี 72180

ค่ายคจ.สัมพันธ์ภาคกลาง
40/3  ม. 2  ต. หางน้ำสาคร
อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท 17170

สุสานคจ.สัมพันธ์ภาคกลาง
65/5 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
จ. ชัยนาท 17170

สุสานคจ.สัมพันธ์ เขต 4
90 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน
ต.เขาพระราม อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

คจ.สัมพันธ์ท่าเรือ
592/1 ถ.เทศบาล 3 อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ผป.วิม คำแก้ว

คจ.สัมพันธ์ธารน้ำแห่งชีวิต
197  ม. 10 บ้านน้ำดิบ
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
อ.วิโรจน์  เทียบทอง
081-973-0130

คจ.สัมพันธ์ท่าช้าง
185/3 หมู่ 6  ต.ถอนสมอ
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
ศจ.สมเกียรติ อึ้ง 036-523-359,089-773-2656

สถานประกาศบ้านหนองปลาไหล
24 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

สถานประกาศบ้านหนองป่าแซง
61 หมู่ 5 ต.สระพังลาน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

คจ.พระเจ้าประทานพร
61 หมู่ 3  ต.หนองควายโซ
อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18000
อ.รังสรรค์  เจริญสุข
08-1250-2430

คจ.สัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น
25 หมู่ที่ 4 ต.อุโลกสี่หมื่น
อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ผป.เจือ พึ่งอุบล
034-528-944,081-758-5861

คจ.ทวีพรศรีประจันต์
178/1 หมู่5  ต.บ้านกร่าง
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
72140
คุณประทีป  หมวกอินทร์ 035-561-674

คจ.สัมพันธ์สุพรรณบุรี
43/4 ซ.สมาคมจีน ถ.พันคำ
ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
คุณอนุสรณ์  สุวรรณประทีป 081-981-4822

สถานประกาศ
คจ.สัมพันธ์หนองฝ้าย
115  ม.1 ต.หนองฝ้าย
อ. เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
71210
คุณวิวรณ์  เอียดเสน

คจ.สัมพันธ์บรรพตพิสัย
435/1 หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
อ.ศุภโชติ  สุขคุ้ม
0-5635-0033

คจ.สัมพันธ์ชีวิตใหม่ทับกวาง
48/3 หมู่ 9 ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

คจ.พันธสัญญา
2/8 ซ. 23 ถ.พิชัย ต.ปากเพียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
0-3621-2727

คจ.สัมพันธ์หนองปลิง
700/68 หมู่ 2 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อ.ประสิทธิ์ ยาคำ 086-737-2903

คจ.สัมพันธ์ป่าแดง
63/2 หมู่ 9 ต.นาขุนไกร
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
อ.สามารถ  มีแสง 087-841-2280

คจ.สัมพันธ์น้ำพระทัยตากฟ้า
84/1 หมู่ 3 บ้านดำรงรักษ์ ต.อุดมธัญญา
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
คุณวิโรจน์  ท่าแร่  056-241-304

คจ.ในเมืองสิงห์บุรี
599/8 ต.บางพุทรา
อ.เมืองจ.สิงห์บุรี 16000
083-603-8383,090-787-7970

คจ.ธารน้ำทิพย์
40/3 หมู่ 2 ต.หางน้ำสาคร
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ด.ต.วิชาญ  ท้าวทอง 084-622-77770