คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)
Associated Churches of Thailand ,Bangkok  (A.C.T.B)

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok
1256 ซ.ศรีบูรพา 2 ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศาสนาจารย์อนันต์ ดะนัย ประธาน 0-2377-7843,081-488-2851

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Board of Directors of ACT Bangkok

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web.gif