ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

คจ.สัมพันธ์บ้านสบลาน
หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านห้วยโค้ง
หมู่ที่ 5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านแม่ลานหลวง
144 หมู่ที่3 ต.ยางเปียง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์แม่ลานน้อย
หมู่ 3 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านห้วยปู
42/1 หมู่ที่ 4 ต.ยางเปียง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านแม่หลองหลวง
หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์แม่หลองน้อย
หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านแม่ระอาใน
หมู่ที่ 9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านห้วยไก่ป่า
หมู่ที่ 14  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านสบหาด
หมู่ที่ 14  ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านนาไคร้
หมู่ที่ 9 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านป่าข่า
หมู่ที่ 17 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านห้วยขนุน
หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310

คจ.สัมพันธ์บ้านห้วยยาก
102 หมู่ที่ 8 ต.แม่ตื่น
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310