“จงลุกขึ้นส่องสว่าง” รวมพลังนมัสการ คจส.ในเชียงใหม่ประจำปี2018

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและอวยพระพรคริสตจักรสัมพันธ์ในเชียงใหม่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลูกขึ้นส่องสว่างเพื่อคนมากมายจะได้รู้จักกับพระเจ้า

[photo 14]

“คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” 1 โครินธิ์ 1:18

“For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” 1 Corinthians 1:18

นมัสการรวมพลัง คจส.ในเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018   ณ. คริสตจักรสหภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *