ความเคลื่อนไหว 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.ปัจจุบันวิทยุเพื่อชีวิตออกอากาศที่สถานีหลัก 3 แห่ง คือ

– สถานีวิทยุ วพท. กรุงเทพฯ (AM.792) ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.

– สถานีวิทยุ กวส. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (AM.1044) ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 14.00-15.00 น.

– สถานีวิทยุ วปถ.10 (AM.1080) จ.เชียงราย ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 10.00-11.00 น.        ซึ่งสถานีวิทยุที่ จ.เชียงราย เป็นสถานีล่าสุดที่ได้ซื้อเวลา

โดยภาระใจของผู้ฟังที่ร่วมถวายกันเข้ามาโดยเสียค่าสถานี/เดือน  ในอัตรา  10,000 บาท  ออกอากาศมาได้ 1 ปีแล้ว ได้รับการตอบรับจากผู้ฟัง

อย่างดีเยี่ยม

2. ในส่วนของสถานีวิทยุชุมชนนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการควบคุมจาก กสทช. ทำให้สถานีหลายแห่งปิดตัวลงชั่วคราว เป็นเหตุให้ผู้ฟังที่รับฟังทาง

วิทยุชุมชนไม่สามารถฟังรายการได้วิทยุเพื่อชีวิตจึงเปิดช่องทางการฟังคือ สามารถดาวน์โหลดรายการฟังได้ที่www.radioforlife.com

ซึ่งหลายท่านก็สะดวกที่จะดาวน์โหลดฟังได้ แต่ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตเป็นบางส่วน สามารถกลับไปออกอากาศได้อีกครั้ง

3. มีผู้ฟังหลายท่านได้รับเชื่อและเติบโตในคริสตจักรท้องถิ่นต่าง ๆ


ภาคลาหู่(เชเล)

1.จัดประชุมกรรมการภาค 13 วันที่ 31 มกราคม 2015 ที่ คจ.ป่าคาสุขใจ และมีสมาชิกรับบัพติศมา 3 คน

2.จัดอบรมผู้นำคริสตจักร วันที่ 2-6 มีนาคม 2015 มีวิทยากรมาจากประเทศเกาหลี 2 ท่าน ที่คจ.สัมพันธ์ลาหู่เชเลหนองเขียว

3. จัดค่ายอนุชนสัมพันธ์ วันที่ 6-10 เมษายน 2015 ที่คจ.สัมพันธ์ลาหู่เชเลหนองเขียว

4. จัดทีมออกประกาศ วันที่ 20-26 เมษายน 2015 ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ไปประกาศใน 7 หมู่บ้าน(4 หมู่บ้านมีคริสตจักรแล้ว แต่อีก 3 หมู่บ้านยัง

ไม่มีคริสตจักร) ผู้เข้าร่วมทีมออกประกาศ 43 คน


ภาคคริสเตียนสามัคคี

1.จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเครือข่ายคริสเตียนตำบลป่ากลาง

2.ภาคได้ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด

3.จัดการนมัสการฟื้นฟูรวมคริสตจักรต่าง ๆ ในสังกัด คจส. เช่น ม้ง เมี่ยน ลัวะ มาร่วมกัน

4. เยี่ยมเยียนและประกาศที่หมู่บ้านสว่าง อ.แม่จริม จ.น่าน และแจกใบปลิวตลาดนัดด้านห้วยโก๋นไทย-ลาว


ภาคอีสาน

1.วันที่ 20-22 เมษายน 2015 จัดค่ายรวม 11 คริสตจักร ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

2.วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2015 จัดสัมมนาพระคัมภีร์เดินได้ ที่ คจ.พันธกรชีวิต จ.นครพนม

3.วันที่ 4-9 พฤษภาคม 2015 เดินทางสำรวจพันธกิจลุ่มน้ำโขง เวียงจันทร์-อุทุมพร ประเทศลาว

4.มีการสามัคคีธรรมร่วมกัน ทุกอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

5.มีการเจริญเติบโตของคริสตจักร มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้น เติบโตในพระคำและมีการรับใช้ร่วมกัน


ภาคขมุ

1.วันที่ 25 ธันวาคม 2014 จัดคริสตมาสประกาศ 6 หมู่บ้าน ที่ อ.แจ่มป่อง จ.เชียงราย มีผู้มาเข้าร่วม 200 คน ในนั้นมีผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า

มาประมาณ 80-90 คน

2.ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดค่ายอบรมผู้นำทั้งจากประเทศไทยและประเทศลาว ที่บ้านห้วยจ้อ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม 80 คน

3.วันที่ 9-13 เมษายน 2015 จัดค่ายอนุชนที่ จ.หนองคาย ผู้เข้าร่วมที่เป็นอนุชน 117 คน และผู้นำ 12 คน

4.วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2015 มีค่ายอบรมผู้นำที่คริสตจักรทุ่งทราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม 65 คน


ภาคละว้า

1. คริสตจักรใหญ่มีเป้าหมายที่จะขยายโบสถ์ให้ใหญ่ขึ้น เช่น ที่บ้านแพะ สันติสุข และที่บ้านดง

2. มีเป้าหมายที่จะสร้างอาคารคริสตจักรใหม่ให้กับผู้เชื่อ 6 ครอบครัว ซึ่งเป็นคริสตจักรเล็ก ๆ ที่บ้านแป๊ะ

3. มีนักศึกษาพระคริสตธรรมกำลังศึกษาอยู่ 7 คน ที่พระคริสตธรรมกรุงเทพ 3 คน พระคริสตธรรมพะเยา 1 คน   และ

พระคริสตธรรมหนองแม่ละ 3 คน

4. จัดการประกาศใหญ่ของภาคปีละครั้ง โดยมีการจัดเป็นโซน โซน อ.แม่แจ่ม โซน อ.ฮอด โซน อ. แม่สะเรียง และเข้าสอนในโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย


ภาคไทยเหนือ

1.มีการประชุมพบปะกันปีละ 2 ครั้ง โดยหมุนเวียนกันไปเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและหนุนใจกันและกัน โดยมีตัวแทนของคริสตจักรเข้าร่วม 20 คน

2.กลุ่มแสงแห่งรักเปิดสถานประกาศที่อำเภอเวียงแหง

3.คจ.สุขสัมพันธ์เชียงรายกำลังสร้างอาคารคริสตจักร โดยความร่วมมือของสมาชิกในด้านแรงงานและทุนทรัพย์ สำเร็จแล้ว 50%

4.การสร้างอาคารคริสตจักรที่หัวน้ำแม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จไปแล้ว 80 %

5.มีการจัดค่ายของกลุ่มคริสตจักรในเขตแม่ฮ่องสอน ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


ภาคยิวเมี่ยน

1.ค่ายต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

  • วันที่ 10 ธันวาคม 2014 ค่ายระลึกมิชชันนารีคาลาเว
  • วันที่ 12-15 ธันวาคม 2014 ค่ายสตรีที่เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
  • วันที่ 18-20 มีนาคม 2015 ค่ายสามัญประจำปี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน
  • วันที่ 12-15 เมษายน 2015 ค่ายอนุชนประจำปี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน

2.พันธกิจมิชชั่น

  • วันที่ 23-21 มีนาคม 2015 ส่งตัวแทนไปเยี่ยมพี่น้องที่ประเทศจีน
  • วันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน ส่งตัวแทนไปสอนผู้นำคริสตจักรที่หลวงพระบาง ประเทศลาว

3.เสริมสร้าง

  • วันที่ 3-5 มิถุนายน นำผู้รับใช้ภาคเมี่ยนเข้าร่วมค่ายครองเกรส 8
  • ผู้นำภาคยิวเมี่ยน 6 เขต พบปะอธิษฐานร่วมกัน
  • แผนคริสตจักรแต่ละเขตมีโอกาสนมัสการร่วมกัน

4.พันธกิจในประเทศ ประกาศที่บ้านป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน


ภาคกะเหรี่ยงโปว์

1.กิจกรรมภายในภาค
– ค่ายสตรี เดือนกุมภาพันธ์

– ค่ายเด็ก เดือนมีนาคม

– ค่ายอนุชน เดือนเมษายน

– ค่ายบุรุษ เดือนสิงหาคม

– ประชุมใหญ่ประจำปี เดือนธันวาคม

2.ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ในศูนย์ประสานงานภาค

3. สถานีวิทยุชุมชนได้ทำการออกอากาศอีกครั้ง หลังจากที่ได้ปิดเป็นระยะเวลานาน และได้เข้าสังกัดกับมูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต


ภาคม้ง

1.มีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้นที่อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กำลังจะสร้างอาคารคริสตจักร งบประมาณ 2 ล้านบาท

2.มีคริสตจักรเกิดขึ้นใหม่ที่หมู่บ้านปางอุ๋ง มีอาคารคริสตจักรแล้ว


ภาคกลาง

1.มีการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในหลายเขต เช่น เขต 3 และ เขต 4

2.มีการเสริมสร้างผู้นำท้องถิ่นในเขต 1 จ.อุทัยธานี

3.มีการพัฒนาค่ายและสุสาน ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการรับรองพี่น้องภายในภาค

4.เตรียมสร้างค่ายในเขต 4 ที่ จ.สระบุรี ชื่อค่าย “สวนแสงอรุณ”

5.จัดค่ายประจำปี 2015

– วันที่ 27-29 มีนาคม                        ค่ายประจำปี

– วันที่ 7-11 เมษายน                         ค่ายเด็ก

– วันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม      ค่ายอนุชน

6.โครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำท้องถิ่นในการสร้างผู้นำในรุ่นต่อไป เพื่อการบุกเบิกตั้งคริสตจักรในอนาคตต่อไป