หัวข้ออธิษฐาน 2/2014

1.ภาคลาหู่(เชเล)  

 1. การประกาศข่าวประเสริฐวันที่ 13-14 ธันวาคม 2014 ที่ สถานประกาศดอยมด จัดงานคริสตมาส
 2. การมอบถวายคริสตจักรหลังใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว

2.ภาคคริสเตียนสามัคคี

 1. การเตรียมงานและจัดคริสตมาสแต่ละแห่ง
 2. แผนงานในปี 2015
 •  – การเรียน/การสอนผู้นำคริสตจักร
 • – การเรียนการสอนคริสเตียนใหม่
 • – ค่ายอนุชน ช่วงเดือนเมษายน 2015
 • – หมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ที่จะเข้าประกาศ

3.คริสตจักรหลายที่ขาดผู้นำ
4.งบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินงานตามแผนงาน
5.สมาชิกคริสตจักรที่จะถวายตัวร่วมเป็นทีมงานรับใช้พระเจ้า

3.ภาคอีสาน

 1. การสร้างสาวกของคริสตจักรทั้ง 5 คริสตจักร
 2. การสร้างอาคารคริสตจักร คจ.ธารพระพรบุ่งคล้า
 3. งบประมาณการตรวจเครื่องส่งสถานีวิทยุ 4 สถานี   คจ.พันธกรชีวิต   คจ.ธารพระพรบุ่งคล้า
  คจ.สัมพันธ์เซกา   คจ. น้ำพระทัยบุ่งคล้า งบประมาณสถานีละ 30,000 บาท

4.ภาคละว้า

 1.  คณะกรรมการในการบริหารงานภาค ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน
 2. คริสตจักรในภาคที่จะมีการฟื้นฟูของพระเจ้า
 3. การที่จะมีคนที่ถวายตัวในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้น
 4. โครงการส่งเสริมผู้รับใช้ 1 วันเพื่อพระเจ้า ที่จะมีงบประมาณเพียงพอทุกเดือน
 5. ชมรมข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการคริสตจักรละว้าที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าใจและร่วมในนิมิตมากขึ้น
 6. มิชชันนารี ผู้ปกครองอนุศักดิ์ ษมาชัยพรดี ที่ไปรับใช้กับพี่น้องชาวไปร ที่จังหวัดน่าน
 7. การประชุมใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้น วันที่ 27-30 ธันวาคม 2014 ณ คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่าแป๋

5.ภาคไทยเหนือ                  

 1. กลุ่มเขตเวียงแหงเชียงดาวในการประกาศและความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้าน
 2. เขตแม่ฮ่องสอนในการประกาศทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและพม่า
 3. การประกาศผ่านเทศกาลคริสตมาส (คริสตมาสแห่งความหวัง) วันที่ 21 ธันวาคม 2014

6.ภาคกรุงเทพ

 1.  แผนงานและงบประมาณภาคในปี 2015
 2. ครอบครัวผู้รับใช้ในภาค ในการรับใช้
 3. การมีส่วนในการรรับใช้ในคริสตจักรของสมาชิกมากขึ้น

 7.ภาคยิวเมี่ยน

 1. วันที่ 5-7 มกราคม 2015 ประชุมกรรมการจัดค่ายผู้ใหญ่ และเยี่ยมเยียนคริสตจักร
 2. วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2015 กรรมการภาคประกาศที่น่าน บ้านป่ากลาง อ.ปัว
 3. วันที่ 24-26 มีนาคม 2015 จัดค่ายผู้ใหญ่ ประจำปี ในหัวข้อ “ ความรักที่อัศจรรย์”
 4. วันที่ 1-4 เมษายน 2015 ตัวแทนภาคยิวเมี่ยนไปจัดอบรมผู้นำคริสตจักรที่ลาว
 5. วันที่ 12-15 เมษายน 2015 ค่ายอนุชนประจำปี ในหัวข้อ “กลับมา”
 6. เดือนพฤษภาคม 2015 ตัวแทนภาคไปเยี่ยมและดูงานพี่น้องเมี่ยนที่ประเทศจีน
 7. การหางบสร้างหอประชุมที่สำนักงานภาคที่แม่จัน
 8. งบกลางช่วยเงินเดือนผู้รับใช้ เดือนละ 10,600 บาท

8.ภาคกะเหรี่ยงโปว์

 1. งบประมาณการสร้างอาคารคริสตจักรแม่ลายไม้ไผ่   แม่ลายส้มป่อย   เหล่าปลาทู
 2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มบุรุษ กลุ่มสตรี และกลุ่มอนุชน
 3. คณะกรรมการในการบริหารงานภายในภาค
 4. การขยายคริสตจักรใหม่ เพื่อการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณจะเจริญขึ้น
 5. สถานีวิทยุเพื่อการประกาศ

 9.ภาคใต้

 1.  คณะกรรมการภาคในการทำงานร่วมกันเพื่องานจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 2. ผู้นำ/ผู้รับใช้ ในทุกคริสตจักรจะร่วมรับใช้ด้วยกันอย่างเข้มแข็ง
 3. ความปลอดภัยของพี่น้องในภาคใต้ ในการดำเนินชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ

 10.ภาคกลาง

 1. อนุชนในโครงการสานสัมพันธ์จะสำเร็จทั้งภายในภาคและในเขต
 2. การรับใช้ร่วมกันของคริสตจักรต่าง ๆ ภายในภาคและในเขต ในการประกาศแจกใบปลิว
 3. การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในภาค ที่จะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น
 4. การสร้างค่ายของเขต 4 ที่จะมีงบประมาณเพียงพอ
 5. การพัฒนาค่ายของภาคกลางให้ดียิ่งขึ้น