ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings

1.ภาคลาหู่(เชเล)

 1. มีการรับบัพติศมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ คจ.ห้วยเจริญ 1 ครอบครัว ( 2 คน)
 2. จัดพิธีถวายขอบพระคุณในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2014 ที่ คจ.หนองเขียว คจ.ห้วยเจริญ  คจ.จาป่า
  คจ.แม่ลาว   คจ.ป่าคาสุขใจ     คจ.อาทื่อ
 3. มีคริสตจักรใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้ภาคลาหู่(เชเล) 1 คริสตจักร คือ คจ.โมริยาห์
 4. วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว จะจัดพิธีถวายคริสตจักรหลังใหม่

2.ภาคคริสเตียนสามัคคี

 1.  ค่ายอนุชน  “อาสาพัฒนาคริสตจักร” เน้นการเป็นผู้รับใช้   และถวายแรงงานก่อสร้างอาคาร   คริสตจักรบ้านน้ำรีพัฒนา
 2. ภาคได้ทำการก่อสร้างอาคารคริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำรีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว
 3. ภาคได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ครอบครัว อ.ริคกี้ ดี วอลเด็น ที่มาเป็นมิชชันนารีในภาค และกลับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
 4. ภาคได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนคริสเตียนชนเผ่า หัวข้อ “การให้คำปรึกษากรณีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” และการให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน


3.ภาคอีสาน

 1.  คริสตจักรธารพระพรบุ่งคล้า ซื้อที่ดินของคริสตจักรแล้วและกำลังก่อสร้างอาคาร
 2.  มีการประชุมสามัคคีธรรมของคริสตจักรในภาคทุกอาทิตย์แรกของเดือน
 3. การประชุมผู้นำร่วมกันของคริสตจักรบึงกาฬ-นครพนม ทุก ๆ 2 เดือน
 4. การร่วมกันรับใช้ของคริสตจักรบึงกาฬ-นครพนมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าย การอธิษฐาน  ช่วยเหลือสังคม


4.ภาคละว้า

 1. มีการรวมพลังอธิษฐานของผู้รับใช้ 3 เดือนครั้ง
 2. มีการรวมพลังอธิษฐานของภรรยาผู้รับใช้ เริ่มครั้งแรกเดือนตุลาคม และจะมีการจัดทุก ๆ ปี
 3. ชมรมข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการคริสตจักรละว้า เริ่มขับเคลื่อนเป็นปีที่ 2
 4. การฟื้นฟูภายในภาค ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
 5. ค่ายผู้นำอนุชน จัด 2 ปีครั้ง
 6. การอบรมสร้างสาวก วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมา
 7. คริสตมาสในเรือนจำ จัดวันที่ 22 ธันวาคม 2014 เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
 8. การประชุมใหญ่ประจำปี จะมีในวันที่ 27-30 ธันวาคม 2014 ณ คริสตจักรสัมพันธ์บ้านป่าแป๋

5.ภาคไทยเหนือ

 1.  มีการประชุมภาคปีละ 2 ครั้ง กลุ่มคริสตจักรเขตเวียงแหง เชียงดาว ได้มีการจัดค่ายร่วมกันที่เมืองนะ รวมกัน 5 คริสตจักร
 2. เขตเชียงใหม่มีค่ายของแต่ละคริสตจักรในเขต และปีนี้จะมีคริสตมาสร่วมกันในเขตเชียงใหม่ที่คริสตจักรสหภาพ
 3. เขตแม่ฮ่องสอน การสร้างอาคารคริสตจักรที่แม่สะกึด มีการประกาศในหมู่บ้านทบศอก และในเขตประเทศพม่า
 4. คริสตจักรที่อำเภอแม่สรวย บ้านป่าเกี๊ยะ ขาดการติดต่อกันนานพอสมควร เพราะการคมนาคม


6.ภาคกรุงเทพ

 1.  จัดการสัมมนา การตั้งคริสตจักรใหม่ วันที่ 14-15 และ21-22 มีนาคม 2014 ที่ คจ.คลองหลวง
 2. จัดนมัสการฟื้นฟูรวม “ลุกขึ้นร่วมรับใช้” วันที่ 8 มิถุนายน 2014 ที่ คจ.มหาชล
 3. จัดสามัคคีธรรมอนุชนภาคกรุงเทพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ คจ.คลองจั่น
 4. จัดสามัคคีธรรมผู้รับใช้คนไทยและมิชชันนารี วันที่ 4 กันยายน 2014 ที่สำนักงาน OMF


7.ภาคยิวเมี่ยน

 1. วันที่ 1-2 กันยายน 2014 ค่ายพบปะผู้รับใช้ในภาค
 2. มีคริสตจักร 1 แห่งเข้าร่วมในภาค คือ คจ.ห้วยนางิ้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
 3. วันที่ 3-12 กันยายน 2014 ตัวแทนภาคยิวเมี่ยนเยี่ยมพี่น้องที่เวียดนามทางภาคใต้และภาคเหนือ
 4. วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2014 ตัวแทนภาคยิวเมี่ยนเยี่ยมพี่น้องที่ลาว และมีโอกาสได้สอน พระคัมภีร์และหนุนใจพี่น้องที่นั่นประมาณ 5 หมู่บ้าน
 5. วันที่ 17-19 ตุลาคม จัดค่ายอนุชนเขตเชียงราย ในหัวข้อ “ทางเลือก” มีอนุชนมาจากพะเยา และเชียงใหม่รวมประมาณ 70 คน
 6. วันที่ 6-7 ตุลาคม 20104 ประชุมกรรมการอำนวยการภาค    พบปะสร้างความสัมพันธ์   ชี้แจงงานและ
  โครงสร้าง ตั้งแต่สหกิจฯ คจส. และของภาค

8.ภาคกะเหรี่ยงโปว์

 1. สร้างอาคารคริสตจักร (แม่ลายไม้ไผ่ แม่ลายส้มป่อย เหล่าปลาทู)
 2. ฟื้นฟู
 •   -วันที่ 26-28 ธันวาคม 2014 ที่คริสตจักรโป่งดิน
 •   -วันที่ 24-25 มกราคม 2015 ที่คริสตจักรท่าฝาย
 •   -ค่ายสตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2015
 1.  การร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ภายในภาค
 • -กลุ่มบุรุษ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
 • -กลุ่มอนุชน ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
 • -ค่ายบุรุษ สิงหาคม 2014 ที่ผ่านมา
 • -อบรมพระคัมภีร์ระยะสั้น
 1. มีการปรับปรุงสถานีวิทยุ เพื่อจะออกอากาศอีกครั้ง

 9.ภาคใต้

 1. วันที่ 23-26 ตุลาคม 2014 ค่ายภาคที่ศูนย์ยะลา หัวข้อ “รุดหน้า” วิทยากรโดย อ.พิชิต สุปัญโญ
 2. มีการสร้างอาคารห้องประชุมหลังใหม่
 3. มีการถวายอาคารคริสตจักรสัมพันธ์เบตง โดย อาจารย์วีรชัย มงกุฎวิสุทธิ์
 4. ค่ายอนุชน ช่วงเดือนเมษายน 2014
 5. ค่ายเด็ก ช่วงเดือนพฤษภาคม 2014

10.ภาคกลาง

 1. ภาคแบ่งเป็น 5 เขต แต่ละเขตมีกรรมการบริหารเขต และจัดมีการประชุมฟื้นฟูประจำปีดังนี้
 • -เขต 1 วันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2014 จัดประชุมฟื้นฟูประจำปีและฉลองครบรอบ 60 ปี คริสตจักรในจังหวัดอุทัยธานี
 • -เขต 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2014 จัดประชุมฟื้นฟูประจำปี
 • -เขต 3 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2014 จัดประชุมฟื้นฟูประจำปี
 • -เขต 4 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2014 จัดประชุมฟื้นฟูประจำปี
 • -เขต 5 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2014 จัดประชุมฟื้นฟูประจำปี
 1. มีการจัดประชุมฟื้นฟูของภาคร่วมกันวันที่ 21-23 มีนาคม 2014
 2. มีการพบปะกันในทุก ๆ คริสตจักรแต่ละจังหวัด 2 เดือนครั้ง
 3. งานอนุชนเขตและภาค แผนงานอนุชนแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส
 • -ช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2014 จัดค่ายฟื้นฟู 14-15 มีนาคม 2014
 • -ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2014 ค่ายรวมอนุชนทั้งภาค 28 เมษายน-3 พฤษภาคม 2014
 • -ช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2014 โครงการอาสารับใช้คริสตจักรภายในเขต
  – 26 กรกฎาคม 2014 จัดร่วมกับห้องประกาศที่ อ.ภาชี จ.อยุธยา
  – 24 สิงหาคม 2014 ร่วมประกาศแจกใบปลิวกับคริสตจักรลำนารายณ์
  – 21 กันยายน 2014 แจกใบปลิวที่ตลาดนัดดอนพุด จ.สระบุรี
 1. โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างอนุชนเขต 4 กับอนุชนภายในภาค                             

——————————————————————————————————–

1. LAHU-SHEHLEH

1. On Oct. 26, 2014, Huai Charoen Church baptized 1 family (2 people).
2. Several churches held thanksgiving rituals or celebrations from Sep. – Nov. 2014, including
the churches of: Nong Khiaw, Huay Charoen, Jaa Paa, Mae Lao, Pa Kha Sukjai, and Aa Theu.
3. Moriah Church has become a new member of the ACT Lahu-Shehleh district.
4. On Dec. 20, 2014, Ban Nong Khiaw ACT Church will host a new building dedication
ceremony.

2.CHRISTIAN UNITY (LAWA) DISTRICT

1. The youth camp “Volunteers for Developing the Church” focused upon how to be a servant-
leader, and also offering labor to help build a building for the Ban Nam Ree Phatana Church.
2. The district was able to complete construction of the building for Ban Nam Ree Phatana
Church.
3.The church put on a dinner event to thank the family of the missionary Ricky D. Walden who
had served with the district but was returning to the USA.
4. The district cooperated with a government work unit to organize a training for minority-tribe
juvenile Christians. The training was entitled “Counseling in Cases of Unplanned Pregnancy”
and included how to counsel in a Christian way.

3. ISAAN

1. Thaar Phraphon Bungkhlaa Church has purchased land and is building a church building.
2. The district is holding fellowship meetings the first week of every month for member
churches all across the district.
3. Bueng Kan Church and Nakhon Phanom Church are holding combined leaders meetings
every other month.
4. Bueng Kan Church and Nakhon Phanom Church are cooperating on various activities, such
as camps, prayer meetings, and helping meet social needs.

4.LAWA

1. Every 3 months the district holds servant-leaders’ (or deacons’) combined prayer meetings.
2. In October 2014 the district held its first annual wives’ of church leaders’ prayer meeting.
3. The Lawa church leader’s society for church officials, staff, and employees is up and running
in its second year.
4. Each year the district holds revival meetings October – November.
5. Youth leaders’ camp is organized every 2 years.
6. The district held a discipleship training on Nov. 14-15, 2014.
7. On Dec. 22  Christmas celebration in Mae Sariang Prison
8. The annual large group district meeting will be held Dec. 27-30 at Ban Pa Pae Church.

 5. THAI NORTH THAILAND

1. There are district meetings twice per year. A group of 5 churches from the sub-districts of Wiang Haeng and Chiang Dao held a cooperative camp at Mueang Na.
2. Chiang Mai sub-district of ACT held a camp for all the churches in the sub-district. Also, this year, the Chiang Mai sub-district of churches celebrated Christmas together at Sahaphaap Church.
3. In the Mae Hong Son sub-district,  Mae Sa Kuet Church is constructing a church building. Also, there is evangelism happening in Thotsok Village and in a nearby country.
4. Paa Kia Village Church in the Mae Suai district of Chiang Rai province has not been able to communicate with ACT for some length of time [the need for communication or a visit from ACT is implied and is planned by ACT/OMF leaders for spring 2015].

6. BANGKOK

1. Khlong Luang Church hosted a church-planting seminar March 14-15 and 21-22, 2014.
2. Mahachon Church hosted a multi-church revival entitled “Stand Up and Serve Together” on June 8, 2014.
3. Khlong Chan Church hosted a district-wide youth fellowship gathering on February 15, 2014.
4. The OMF Thailand office in Bangkok hosted a fellowship event for missionaries and Thai church leaders on September 4, 2014.