Get Adobe Flash player

ภาคยิวเมี่ยน : Yu Mien

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน

คจ.สัมพันธ์เลาสิบ
11 หมู่ 3  ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
Continue reading

ประวัติความเป็นมา – Founding History

กำเนิดคริสตจักรยิวเมี่ยนในประเทศไทย

หลังจากที่ประเทศจีนเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว มิชชันนารีถูกขับออกจากประเทศจีนรวมทั้งคณะของ ซี.ไอ.เอ็ม. (China inland mission) ก็ต้องถอนตัวออกจากประเทศจีนด้วย ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น โอ.เอ็ม.เอฟ. (Owensea Mission Fellowship) และได้นิมิตที่ชัดเจนจากพระเจ้าให้เบนเป้าหมายการทำงานจากประเทศจีนมาเป็นประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในราว ค.ศ.1950 มิชชั่นนารี โอ.เอ็ม.เอฟ. ได้มาทำงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประสานงานกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย และนับเป็นคณะที่มีบุคลากรมากกว่าในคณะอื่นๆ ในขณะนั้น คณะโอ.เอ็ม.เอฟ. ได้ทำงานกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยและบางส่วนได้ทำงานอยู่ตามชาวเขาเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการทำงานกับยิวเมี่ยนนั้นปรากฏข้อมูลดังนี้ Continue reading

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน

ตู้ป.ณ.2 อ.งาว จ.ลำปาง 52110  โทรศัพท์.08-8500-0905 (อ.ชัชวาลย์ : ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคยิวเมี่ยน
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web4.gif