Get Adobe Flash player

ภาคใต้ : South

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

คจ.ร่มพระคุณปัตตานี
27/43 ซ.ระเด่นอาหมัด ถ.มะกรูด
อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000
อ.นิรันดร์ กันธ์พันธ์  โทร.073-349180
Continue reading

ประวัติความเป็นมา

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่คริสตจักร 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดค่ายฟื้นฟู ค่ายเด็ก ค่ายอนุชน และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆ อีก เช่น การจัดพิธีศพ การเงิน เป็น เพื่อให้มีหน่วยงานสำหรับประสานงาน ซึ่งจะทำให้งานคล่องตัวขึ้น ในปี 1973 อาจารย์อิสระ เมอร์เรย์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของคณะ โอ.เอ็ม.เอฟ. ในสมัยนั้น จึงเสนอความคิดเห็นโดยการเชิญตัวแทนแต่ละคริสจักรมาร่วมประชุมประมาณ 10 คน และที่ประชุมได้เลือกอาจารย์อิสระ เป็นประธาน เรียกกลุ่มตัวแทนผู้เข้าประชุมว่า “ผู้แทนคริสตจักร 4 จังหวัดภาคใต้” Continue reading

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

Associated Churches of South

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

77/1-2 ซ.วิสุทธิ์ ถนนสวนขวัญเมือง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 (ตู้ปณ.1 อ.เมือง จ.ยะลา 95000)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web8.gif