Get Adobe Flash player

ข่าวสาร คจส.: ACT News & Communications

วันระลึก คจส. 2014

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/08/โปสเตอร์วันระลึก-คจส-2014.jpg

ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities

ภาคกลาง

1. อนุชนเขต 4 รวมกันประกาศในคริสตจักรต่าง ๆ 3 เดือน/ครั้ง โดยร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

2. เริ่มการก่อสร้างค่ายภาคกลางเขต 4 และมีการปรับปรุงค่ายของภาคกลางให้ดีขึ้น

3. มีการจัดโครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำให้ลุกขึ้นสร้างสาวกทุก ๆ คริสตจักรทั่วภาคกลาง

4. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย กำลังบุกเบิกคริสตจักรบ้าน ที่ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
Continue reading

วันระลึก คจส. 2013

ACTPoster.2013

 

ค่ายครบรอบ 30 ปี คจส.

Camp 2013 Poster

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาและรับรองศาสนาจารย์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2012
อาจารย์อิสระ แดงเรือน และศาสนาจารย์ประเสริฐ มูลทรัพย์

ชมภาพพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ Continue reading

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2/2012

1.ภาคกลาง

 1. การบุกเบิกงานตั้งคริสตจักรในที่ใหม่ในปี 2013
 2. มีการจัดจ่ายฟื้นฟูประจำปีของภาคและของแต่ละเขต
 3. แต่ละเขตมีเป้าหมายบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่
 4. ปี 2013 จะเริ่มสร้างค่ายของเขต 4 ตามขั้นตอนของแปรนที่วางไว้
 5. บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในเขต 2 และเขต 3
 6. จะมีการจัดค่ายฟื้นฟูประจำปีของเขต 4 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2012
 7. ค่ายฟื้นฟูของภาค วันที่ 22-24 มีนาคม 2013

Continue reading

วันระลึก คจส. 2012

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2011

17-18 มกราคม 2012    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/2011

Continue reading

เลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 / 2011

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทย ในภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ
ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้อง  จึงขอเลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการ คจส.
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2011 นี้ออกไป ก่อน และขอนัดประชุมอีกครั้ง ดังนี้

วันที่  17-18  มกราคม 2012   ประชุมกรรมการอำนวยการ คจส. 

เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ที่ สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเีชียงใหม่

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2011

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

 1. มีการจัดค่ายผู้นำ/ผู้รับใช้/มิชชันนารี วันที่ 17-18 มิถุนายน 2011
 2. กำลังบุกเบิกคริสตจักรใหม่อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่บ้านชีวิทัศนวัฒน์ และที่จังหวัดชัยนาท อย่างน้อย 1 แห่ง
 3. มีการประกาศทางสถานีวิทยุชุมชนที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี และที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 4. มีกลุ่มเข็มทิศ ที่ทำงานกับนักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ในภาคกลาง Continue reading