สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4

ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities

ภาคกลาง

1. อนุชนเขต 4 รวมกันประกาศในคริสตจักรต่าง ๆ 3 เดือน/ครั้ง โดยร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

2. เริ่มการก่อสร้างค่ายภาคกลางเขต 4 และมีการปรับปรุงค่ายของภาคกลางให้ดีขึ้น

3. มีการจัดโครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำให้ลุกขึ้นสร้างสาวกทุก ๆ คริสตจักรทั่วภาคกลาง

4. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย กำลังบุกเบิกคริสตจักรบ้าน ที่ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
Continue reading “ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities”

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาและรับรองศาสนาจารย์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2012
อาจารย์อิสระ แดงเรือน และศาสนาจารย์ประเสริฐ มูลทรัพย์

ชมภาพพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ Continue reading “พิธีสถาปนาศาสนาจารย์”

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2/2012

1.ภาคกลาง

  1. การบุกเบิกงานตั้งคริสตจักรในที่ใหม่ในปี 2013
  2. มีการจัดจ่ายฟื้นฟูประจำปีของภาคและของแต่ละเขต
  3. แต่ละเขตมีเป้าหมายบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่
  4. ปี 2013 จะเริ่มสร้างค่ายของเขต 4 ตามขั้นตอนของแปรนที่วางไว้
  5. บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในเขต 2 และเขต 3
  6. จะมีการจัดค่ายฟื้นฟูประจำปีของเขต 4 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2012
  7. ค่ายฟื้นฟูของภาค วันที่ 22-24 มีนาคม 2013

Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2/2012”

เลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 / 2011

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทย ในภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ
ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้อง  จึงขอเลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการ คจส.
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2011 นี้ออกไป ก่อน และขอนัดประชุมอีกครั้ง ดังนี้

วันที่  17-18  มกราคม 2012   ประชุมกรรมการอำนวยการ คจส. 

เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ที่ สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเีชียงใหม่