Get Adobe Flash player

ACT : องค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย – Associated Churches in Thailand

 ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
เหมือนน้ำมั
นประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรน
ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน
เพรา
ะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์

สดุดี 133:1-3

How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!
It is like precious oil poured on the head, running down on the beard,
running down on Aaron’s beard, down on the collar of his robe.
                                                         It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion.
                                                       For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore.
                                                         Psalm 133:1-3 NIV

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย – The Board of Directors of ACT

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2011/08/committee-2017_1-1.jpg

วันระลึก คจส. 2015

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2015/09/โปสเตอร์วันระลึก-คจส-2015.jpg

[sg_popup id=1]

หัวข้ออธิษฐาน 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.งบประมาณต่าง ๆ ของวิทยุเพื่อชีวิตที่จะพอเพียงในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

2.ค่าสถานีของวิทยุ วปถ.10 จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเงินถวายจากผู้ฟัง (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน) ในแต่ละเดือนจะมีเงินถวายเข้ามาไม่คงที่

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีพอเพียงและสามารถ ออกอากาศต่อไปได้เรื่อย ๆ Continue reading

ความเคลื่อนไหว 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.ปัจจุบันวิทยุเพื่อชีวิตออกอากาศที่สถานีหลัก 3 แห่ง คือ

– สถานีวิทยุ วพท. กรุงเทพฯ (AM.792) ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.

– สถานีวิทยุ กวส. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (AM.1044) ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 14.00-15.00 น.

– สถานีวิทยุ วปถ.10 (AM.1080) จ.เชียงราย ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 10.00-11.00 น. Continue reading

หัวข้ออธิษฐาน 2/2014

1.ภาคลาหู่(เชเล)  

  1. การประกาศข่าวประเสริฐวันที่ 13-14 ธันวาคม 2014 ที่ สถานประกาศดอยมด จัดงานคริสตมาส
  2. การมอบถวายคริสตจักรหลังใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว

Continue reading

ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings

1.ภาคลาหู่(เชเล)

  1. มีการรับบัพติศมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ คจ.ห้วยเจริญ 1 ครอบครัว ( 2 คน)
  2. จัดพิธีถวายขอบพระคุณในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2014 ที่ คจ.หนองเขียว คจ.ห้วยเจริญ  คจ.จาป่า
    คจ.แม่ลาว   คจ.ป่าคาสุขใจ     คจ.อาทื่อ
  3. มีคริสตจักรใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้ภาคลาหู่(เชเล) 1 คริสตจักร คือ คจ.โมริยาห์
  4. วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว จะจัดพิธีถวายคริสตจักรหลังใหม่

Continue reading

เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส.2/2014

เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส. ครั้งที่ 2/2014
ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2014

ที่สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00 น

Continue reading

วันระลึก คจส. 2014

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/08/โปสเตอร์วันระลึก-คจส-2014.jpg

หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points

ภาคกลาง
1. การรับใช้ของทีมประกาศอนุชน ให้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการประกาศ
2. งบประมาณการสร้างค่ายเขต 4 และงบประมาณในการปรับปรุงค่ายภาคกลาง
3. ผู้ที่อบรมในโครงการเปาโล จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผล
4. การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่ตำบลด่านช้าง ผู้นำในหมู่บ้าน จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้า
Continue reading

ความเคลื่อนไหว 1/2014 – Activities

ภาคกลาง

1. อนุชนเขต 4 รวมกันประกาศในคริสตจักรต่าง ๆ 3 เดือน/ครั้ง โดยร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

2. เริ่มการก่อสร้างค่ายภาคกลางเขต 4 และมีการปรับปรุงค่ายของภาคกลางให้ดีขึ้น

3. มีการจัดโครงการเปาโล เพื่อเสริมสร้างผู้นำให้ลุกขึ้นสร้างสาวกทุก ๆ คริสตจักรทั่วภาคกลาง

4. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย กำลังบุกเบิกคริสตจักรบ้าน ที่ ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
Continue reading

วันระลึก คจส. 2013

ACTPoster.2013